Wykaz miejsc spoczynku zasłużonych bibliotekarzy warszawskich

Wykaz został przygotowany przez członków Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego Oddziału SBP w Warszawie

 

Adamczyk Jadwiga (1906-1986)

Kustosz dypl., kierownik Dz. Starych Druków w Bibliotece Publ. m. st. Warszawy (1945-1970).

Cm. Powązkowski: kwatera 251, rząd 3, grób 3


Adamiec Witold (1945-2004)

Dr, księgoznawca, adiunkt w Instytucie Książki i Czytelnictwa BN (1973-2001).

Cm. Komunalny Północny: kwatera S-X-3, rząd 10, grób 11


Ambros Michał  (1891-1984) 

Pracownik Bibl. Uniw. w Wilnie (1928-1939), m.in. jako kierownik Dz. Książek (1931-33) i Dz. Czytelnictwa (1933-39). Po wojnie, pracownik BUW (1945-1946), potem BN (1946-1968) gdzie kierował Oddz. Bibliografii Zawartości Czasopism IB (1947-1951) i  Dz. Magazynów Dr. Zwartych (1951-68).Wykładał bibliografię na UW (1952-1961). Od 1928 aktywny członek ZBP, ZBiAP i SBP.

Cm. Komunalny Północny: kwatera W-VI-13, rząd 3, grób 16


Ankudowicz Janusz (1934-1997)

Dr hab., kierownik Zakładu Badań Czytelnictwa w Instytucie Książki i Czytelnictwa BN  (1976-1997), nauczyciel akademicki w UMCS w Lublinie.

Cm. Bródnowski: kwatera 71 D, rząd 1, grób 32


Ankudowicz Kazimiera (1922-1985)

Dyr. Państw. Ośrodka Kształcenia Koresp. Bibliotekarzy (1972-1979). Organizatorka Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy i Zaocznego Policealnego Studium Bibliotekarskiego.

Cm. Bródnowski: kwatera 71 D , rząd 1, grób 32


Arnoldowa Maria (1893-1995)

Dr filozofii, kierownik Biblioteki Dziecięcej Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Żoliborzu (1933-1951), pracownik Biblioteki Instytutu Chemii Ogólnej (1951-1958}.

Cm. Ewangelicko – Reformowany: sektor 6, rząd 2, grób 12


Assbury Edward (1904-1997) 

St. kustosz dypl., dyr. Głównej Biblioteki Komunikacyjnej w l. 1936-1939 i 1945-1976. Wieloletni wiceprzewodniczący ZG SBP. Członek Honorowy SBP.

Cm. Powązkowski: kwatera 288, rząd  4, grób 11


Balcerek Józefa (1927-1999)

Kustosz, pracownik B-ki Publ. Dzielnicy Warszawa. Mokotów (1959 - 1990),  gdzie od 1976 pełniła funkcję z-cy dyrektora.

Cm. Wojskowy: kwatera A II, rząd 12, grób 16


Barteczko Ewa (1947-2023)

St. kustosz, zawodowo związana z BN (1973-2007) jako pracownik Zakł. Kat. Centralnych (1973-1975), potem Zakł. Inf. Naukowej (1976-1995), którym kierowała  w l. 1984–1995. Była też kierowniczką Dz. Inf. I  Udost. Zbiorów BN (1995-2007). Autorka i redaktorka wielu publikacji z dziedziny bibliotekarstwa i informacji naukowej. Od 1979 członek SBP, w l. 2007-2022 pełniła funkcję redaktora w Zespole Hist.-Pamięt. Oddz. SBP w Warszawie.

Cm. Powązkowski:  kwatera 326, rząd 4, grób 29.


Bezulska Melania (1907-1993)

Kustosz, kierownik Biblioteki Publ. Dzielnicy Śródmieście (1956-1970).

Cm. Bródnowski: kwatera 17 C , rząd 4, grób 13


Białkowska Barbara (1932-2010)

Dr, adiunkt nauk.-bad. w Instytucie Książki i Czytelnictwa BN (1969-1989), wykładowca lit. dziecięcej i czytelnictwa w Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy i CEBID (1983-1993) i w Wyższej Szkole Pedagog. ZNP (1995-2005).

Cm. Wojskowy: kwatera G II DOD, rząd 2, grób 5


Białkowska Emilia (1908 -1990)

Nauczycielka, organizatorka bibliotekarstwa szkolnego i pedagogicznego. Przed wojną kierownik Centr. Biblioteki Pedag. przy Kuratorium Okr. Szkoln. w Lublinie. Po wojnie prac. Min. Oświaty (1945-1971), m.in. jako naczelnik Wydz. Bibl. Szkoln. i Pedag. Założycielka Lubelskiego Koła ZBP (1931), aktywnie działała też  w ZBiAP,  SBP oraz ZNP. 

Cm. Komunalny Północny: kwatera E-IX-2 , rząd 2 , grób 4


Bieńkowska Barbara (1934-2022)

Prof. , badaczka księgozbiorów historycznych. Związana z UW, w l.1969 - 2004 prac. nauk. Inst. Bibliot. i Informacji Nauk. UW oraz jego dyr. ( 1981 - 1987). Od 1992  - 2004 pełniła funkcję  eksperta w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego, a potem, do 2016 r. , w Min. Kult. i Dziedz. Nar.

Autorka wielu artykułów i książek,  założycielka i do 1990 r. red. naczelna periodyku „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi”.  Prowadziła ogólnopolskie badania nad stratami bibliotek polskich w okresie II wojny światowej .W 1989 r., współtworzyła  Polskie Tow. Bibliologiczne i do 2003 r., pełniła w nim funkcję  prezesa.

Cm.  Komunalny Północny: kwatera B- XIII-1, rząd 3, grób 20


Bieńkowski Władysław (1906-1991) 
 
Polityk, publicysta, socjolog. Dyrektor BN (1948-1956). 
 
Cm. Powązkowski: kwatera 279, rząd 4, grób 27

Biliński Lucjan (1930-2015)

Główny specjalista w Ministerstwie. Kultury i Sztuki (1960-1996), naczelnik Wydz. ds. Księgozbiorów i Czytelń, wykładowca w Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy i UW,  red. nacz. Vademecum Bibliotekarza (2002-2009). Autor wielu książek i artykułów.

Cm. Komunalny Północny: kwatera T-VIII -1, rząd 5, grób 3


Birkenmajer Aleksander (1890-1967)

Profesor, historyk nauk ścisłych i filozofii, bibliotekoznawca, historyk książki. Pracownik BJ w l. 1919-1939, od 1924 kierownik Dz. Rękopisów BJ. W l. 1939-1947 (z przerwą wojenną), dyr. Bibl. Uniw. w Poznaniu, potem dyr. BJ (1947-1951). Pierwszy kierownik  Katedry Bibliotekoznawstwa UW (1951-1960), wykładowca, promotor. Działacz ZBP, ZBiAB i SBP. Wiceprzew. IFLA  (1947) i dożywotni jej członek honorowy. Członek Honorowy SBP. 

Kraków, Cm. Rakowicki: kwatera XII B, rząd płd., grób 8


Błażewicz Janina Czesława (1900-2005)

St. kustosz dypl., pracownik Biblioteki Publ. m.st. Warszawy: w Czytelni Młodzieżowej (1937-1942), w Bibliotece Dzielnicy Warszawa Północ (1946-1955) oraz jako kierownik Sekcji Oceny, Doboru i Melioracji Księgozbioru (1956-1969). Członek Prezydium ZG SBP (1957-1960), przew. Sekcji Bibliotek Powszechnych ZG SBP (1959-1963). 

Cm. Wojskowy: kwatera B 20, rząd 6 , grób 3


Bogdany-Popielowa Wanda (1928-2005) 

Muzykolog, bibliograf. Pracownik Zakładu Zbiorów Muzycznych BN (1954-1978), od 1961, kierownik Sekcji Rękopisów i Druków, a w l. 1974-1978 kierownik ZZM BN. Badaczka m.in. spuścizny K. Szymanowskiego, autorka publikacji i organizatorka wystaw o tematyce muzycznej.       

Kraków Salwator, Cm. Parafialny: sektor SC6, rząd 1, grób 36


Borkowska Władysława (1902-1994)

Kierownik Publ. Biblioteki Techn. Biura Odbudowy Stolicy potem Biblioteki Instytutu Urbanistyki i Architektury (1945-1970). Współautorka ujednoliconych przepisów katalogowania alfabetycznego. Członek Honorowy SBP.

Cm. Powązkowski: kwatera 155a, rząd 3, grób 1


Bornsteinowa Jadwiga (1877-1971)

Pracownik Bibl. Publ. w Warszawie (1915-1921), następnie Biblioteki GUS (1921-1926) i  Referatu Statystyki (1927-1939) gdzie oprac. podstawy. statystyki bibliotecznej. W l.1950-1958 pracownik  Inst. Bibliograficznego BN. Na  kursach dla bibliotekarzy wykładała  rzeczowe oprac. zbiorów, była też autorką  artykułów i podręczników  z tego zakresu.  

Cm. Ewangelicko-Reformowany: sektor 4, rząd 6, grób 5


Borowy Wacław (1890-1950)

Dr, historyk literatury, krytyk literacki. W l. 1920-1928 st. bibliotekarz w BUW, od 1936-1930 jej  dyrektor, twórca katalogu działowego w Bibliotece. W 1944 r. brał udział w  ewakuacji zbiorów BUW. Autor wielu instrukcji i regulaminów bibliotecznych.  

Cm. Powązkowski: kwatera 233, rząd 4, grób 3


Brykczyńska Maria (1927-2020)

St. kustosz dypl., pracownik wielu bibliotek naukowych: Uniwersyteckiej w Toruniu (1947-1950), BN (1951-1955 i 1972-1974),  bibliotek PANu  (1959-1971), SGH (1974-1988) oraz  Publicznej m. st. W-wy (1986-1991), organizatorka .biblioteki Uczelni Łazarskiego (1994-1997). Od 1947 w SBP, działała m.in. jako wiceprzew. (1974-1976), potem  przew. Zarz. Okr. Warsz (1976-1979 oraz 1981-1997).  Kierowała Komisją Współp. Międzyn. SBP (1984-1987), brała udział w pracach  Gł. Kom. Rew. (1989-1993) i  Zesp. Hist.-Pamiętn. przy Oddz. Warsz. SBP (1997-2020). Członek honorowy SBP.

Zalesie Górne, Cm. Parafialny: sektor B, rząd 17, grób 15


Buchwald-Pelcowa Paulina (1934-2021)

Uczona specjalizująca się w literaturze staropolskiej i kulturze dawnej książki, profesor zw. W l. 1956-1964 pracownik Biblioteki PAN w Kórniku (od 1960  kier. Dz. Starych Druków).  Po 1964 związana z BN w Warszawie:  m.in. jako kier. Zakł. Starych Druków BN (1975-1994), doradca dyr. BN ds. zbiorów specjalnych (1994–1999),  wieloletni sekretarz Rady Nauk. BN. W 1987,  po uzyskaniu  tytułu profesora  kierowała też Zakł. Teorii, Historii i Metodyki Bibliografii w IBiIN UW. Autorka ponad 200 publikacji naukowych, red. naczelna Polonia Typographica Saeculi Sedecimi.

Cm. Powązkowski: kwatera 108, rząd 6. grób 20


Bursowa Feliksa (1906-1983)

Wizytator w Naczelnej Dyrekcji Bibliotek Min. Oświaty (1950-1952), potem w Min. K Szt. (1953-1957), wicedyr. Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy (1957-1971).

Cm. Wojskowy: kwatera B 23, rząd 5, grób 25


Chamerska Halina (1922-2008)   

Dr  hab., bibliolog. Pracownik BN (1947-1962), m.in. jako kierownik  referatu szkolenia i z-ca kier. Dz. Informacji Naukowej. W l. 1963-1967 kierownik Oddz. Prac Naukowych i Dydaktycznych BUW, potem kier. Ośr. Dokumentacji i Bibliotek w Międzyuczelnianym Zakł. Badań nad Szkolnictwem  Wyższym (1967-1969) i wykładowca w IBiIN UW (1969 -1978 ). Członek ZBP, ZBiAP, SBP. 

Lublin, Cm. Parafialny, Ewangelicko-Augsburski: sektor 4, rząd 1, grób 81


Chwalewik Edward (1873-1956) 

Prawnik, bibliofil, badacz ekslibrisów. W l. 1906-1922 pracował w Antykwariacie Polskim H. Wildera. Kierownik. Biblioteki Min. Pracy i Opieki Społ. (1920- 1932). Wspólzał. Tow. Bibliofilów Polskich (1921) i Tow. Miłośników Ekslibrisu (1924). Działacz ZBP, m.in. jako przew. (1922-1924). Autor wielu publikacji.

Konstancin-Jeziorna, Skolimów, Cm. Parafialny: grób 207


Ciąpała Barbara (1929-2000)

St. kustosz dypl., kierownik Dz. Zasadniczego Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1955-1994).

Cm. Komunalny Północny: kwatera S-IX-2, rząd 7, grób 8


Cybulski Radosław (1924-1999) 

Doc., księgoznawca, dyr. Instytutu Bibliograficznego BN i wicedyr. BN (1972-1981), dyr. Biblioteki UW (1982-1987), nauczyciel akademicki w UW.

Cm. Wojskowy: kwatera H III, rząd 6, grób 45


Cygańska Janina (1921-2003)

St. kustosz dypl., wicedyr. Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1966-1983). Sekretarz generalny ZG SBP oraz wiceprzew. ZG SBP (1963-1981), przew. Zespołu Hist. - Pam. przy Okręgu Stoł. SBP, potem przy Oddz. Warsz. SBP (1992-2003). Członek Honorowy SBP.

Cm. Wawrzyszewski: kwatera 5 D, rząd III, grób 5 i 6


Czachowska Jadwiga (1922-2013)

Profesor, bibliograf, kierownik Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich (1966-1992). Współtwórczyni metodologii polskiej bibliografii literackiej.

Cm. Powązkowski: kwatera 226, rząd 6, grób 14


Czarnecka Jadwiga (1914-2008)

Bibliotekarz dypl., pracownik Poradni Bibliotecznej (1935-1944),  nacz. wydz. w Min. Oświaty i Min. KiSzt. (1951-1962), pracownik Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1962-1968)   potem Instytutu Książki i Czytelnictwa BN (1969-1993). Red. nacz. „Bibliotekarza” (1961-1962), przew. Sekcji Bibliotek Powsz. i Związk. ZG SBP (1963-1966). Członek Honorowy SBP.

Cm. Parafialny w Pyrach: kwatera I, rząd 7, grób 15


Czarnowska Maria (1906-2001) 

Dr n. ekon., pracownik GUS (1936-1939, 1945-1950), kierownik Pracowni Statystyki Wydawnictw w BN (1955-1972). Przew. Komisji Statyst. ZG SBP. Członek Honorowy SBP.

Cm. Powązkowski: kwatera 137, rząd 3, grób 7


Czekajewska -Jędrusik Anna (1921-1985)

Dr, dydaktyk, adiunkt w Katedrze Bibliotekoznawstwa UW (1954-1968), dyr. Instytutu Bibliotekoznawstwa UW (1969-1981).     

Cm. Wojskowy: kwatera C 1, rząd 2, grób 6


Ćwiekowa Jadwiga (1920-2014) 

St. kustosz dypl., kierownik Oddz. Opracowania Rzeczowego Biblioteki UW (1955-1990), dydaktyk, przew. Sekcji Bibliotek Nauk. przy ZO Warsz. SBP w l. 60. i przy ZG SBP (1972-1976), przew. Komisji Kształcenia i Dosk. Zawod. (1981-1985), długoletni członek ZG SBP.

Cm. Bródnowski: kwatera 16 M, rząd 7, grób 19


Danysz-Fleszarowa Regina (1888-1969)

Dr,założycielka (1919) i kierownik Biblioteki Państw. Inst. Geologicznego, a od 1937 Biblioteki Stowarzyszenia Muzeum Ziemi. Po 1945 r. naczelnik Wydz. Bibliotek w Min. Oświaty. Autorka „Bibliografii geologicznej Polski"(1750-1950). Zasłużona działaczka ZBP, ZBiAP i SBP, współzałożycielka Zespołu Hist.- Pamiętn. SBP (1964). 

Cm. Powązkowski: kwatera T, rząd 1, grób 8


Dąbrowska Jadwiga (1891-1982)

Pracownik BN (1927-1968), początkowo jako kierownik Biura Rejestracji Druków, potem red. „Urzędowego Wykazu Druków”. W czasie okupacji gromadziła druki wydawane w Gen. Guberni. Od 1946 redagowała „Przewodnik Bibliograficzny, Urzędowy Wykaz Druków  wyd. w PRL”.   

Laski, Cm. zakładowy Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi


Dąbrowska Wanda (1884-1974) 

Doc., organizatorka kursów dla bibliotekarzy, autorka programów, wykładowca. Od 1929 kierownik Poradni Bibliot. Koła Warsz. ZBP. Po wojnie red. „Bibliotekarza” (1945-1946) i wydawnictw inform.- bibliogr. Kustosz w IKiCz. BN (1955-1963). Aktywny członek ZBP,  ZBiAP. Członek Honorowy SBP. 

Cm. Powązkowski: kwatera 213, rząd 2, grób 29


Dąbrowski Maciej (1934-2017)

St. kustosz dypl., pracownik Zakładu Starych Druków BN (1971-2007) początkowo  jako kierownik Sekcji, a  w l. 1988 - 2006  kier. ZSD. Autor i red. publikacji dot. historii książki i druku  oraz  zbiorów i dziejów BN. Członek redakcji (1981 – 2006), od 1984  z-ca red. nacz. „Biuletynu Informacyjnego  BN”. Współprac. „Annual Bibliography of the History of the Printed Books and Libraries”

Cm. Powązkowski: Klin D3/E1


Dąbrowski Stefan (1927-2004)

Płk., bibliotekarz dypl. Dyr. Biblioteki Nauk. Sztabu Gen. WP (1962-1972). Od 1972 z-ca szefa Centr. Ośr. Naukowej Informacji Wojskowej. Działacz SBP: członek Zarz. Okr. Stoł. (1964-1973); członek ZG SBP (1985-1989). 

Cm. Powązkowski: kwatera 308, rząd 6, grób 18 


Dembowska Maria (1914-2008) 

Profesor, bibliotekoznawca, bibliograf, pracownik Państwowego Instytutu Książki w Łodzi (1946-1949) i Instytutu Bibliograficznego BN (1949-1966), kierownik Zakładu Bibliografii Retrospektywnej BN (1949-57) dyr. Biblioteki PAN w Warszawie (1966-1975), nauczyciel akademicki w WSP w Olsztynie, red. nacz. „Przeglądu Bibliotecznego” (1969 – 1977). Sekretarz gen. ZG SBP (1957-1963). Członek Honorowy SBP.

Cm. Ewangelicko – Reformowany: kwatera 4, rząd 3, grób 8


Demby Stefan (1862-1939)

Historyk literatury, bibliograf. W l. 1897-1903 właściciel księgarni, współdziałał w organizowaniu Bibl. Publ. w Warszawie. Inicjator i redaktor pierwszego w Polsce czasopisma bibliotekarskiego „Przegląd Biblioteczny” (1908-1909). Po odzyskaniu niepodległości propagował ideę  utworzenia BN i działał  na rzecz jej realizacji. Jako naczelnik Wydz. Bibliotek w Min. WRiOP (1925-1928) doprowadził do powołania BN i objął  stanowisko jej kierownika (1928 -1934), a następnie, do 1937,  pełnił funkcję dyrektora BN. Członek ZBP. 

Cm. Powązkowski: kwatera 347, rząd 6, grób 29


Dobrowolski Zbigniew (1920-2005)

St. kustosz dypl., kierownik Dz. Druków Zwartych i Bibliografii w Centralnej Bibliotece Rolniczej (1967-1979), potem do 1981 r. kierownik Pracowni Katalogów i Inform. Bibliot. CBR, wykładowca w Państw. Ośr. Kształc. Koresp. Bibliotekarzy (1956-1974). Żołnierz AK.

Cm. Bródnowski: kwatera 55 B, rząd 4, grób 8 


Domańska Janina (1911-2001) 

Kustosz, kierownik Biblioteki Publ. Dzielnicy Mokotów (1959-1976).

Cm. Powązkowski: kwatera 348, rząd 5, grób 5


Draczko Stefania (1906-1995) 

Pracownik Min. Szk. Wyższego (1951-1960), kustosz dypl. w Bibliotece UW, kierownik Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej UW ( 1967-1974).  Przew. Koła Warsz. ZBiAP (1951-1952).

Cm. Bródnowski: kwatera 45 M, rząd 6, grób 31


Drewniewska - Idziak Barbara (1940-2022)

Dr, st. kustosz dypl. Prac. BN (1965-1975 i 1983-2002)  m.in. jako kier. Zakł. Zbiorów Mikrofilmowych (1983-1992) oraz Dz. Ochrony i Konserwacji Zbiorów (1992-2002) i red. nacz. „Notesu Konserwatorskiego” (1998-2008). Współaut. programu "Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych zbiorów bibliotecznych i archiwalnych”, kier. proj. badawczego pod tym tyt. (2003-2005). W SBP pełniła funkcje: kier. Biura ZG SBP (1980-1983), red. "Informatora Bibliotekarza i Księgarza" (1986-1989), przew. Gł. Kom. Rewizyjnej SBP (1986-1989 i 1993-1997) oraz Kom. Ochrony i Konserwacji Zbiorów ZG SBP (1997-2005), była też czł. Zesp. Hist.- Pamiętn. przy Oddz. Warsz. SBP (2003-2021) i Kom. Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP (2013 -2021). Członek Honorowy SBP (2005).

Cm. Służewski Stary: SC, strona prawa, linia B, grób 49


Drzewiecki Marcin (1948-2012)

Profesor, dyr. Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW (1990-2008), dyr. Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy (potem CEBID ) w l.1997 – 2008), kierownik Instytutu Książki i Czytelnictwa BN (2009-2012). Autor wielu publikacji naukowych.

Cm. Komunalny Północny: kwatera W - XVII - 1, rząd 12, grób 4


Durmaj Stefan (1912-1981) 

Dyr. Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1973-1980)

Cm.  Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus we Włochach: sektor A 4, rząd 3, grób


Dybaczewska Maria (1921-2015)

St. kustosz, kierownik Oddz. Katalogowania, potem Dz. Obsługi Sieci Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1955-1984). Specjalistka oprac. zbiorów, prowadziła szkolenia w tym zakresie. Żołnierz AK.

Cm. Powązkowski: kwatera 204, rząd 5, grób 29


Dziubecka Radosława (1951-2014)

Dr, nauczyciel akademicki w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW (1975 -1990). Od 1993 dystrybuowała w Polsce system komputerowy Aleph.

Cm. Powązkowski: Kolumbarium, etap IV, 2-2


Englert Janina (1903-2007)

St. bibliotekarz, kierownik Biblioteki Publ. Dzielnicy Praga Północ (1934-1955).

Cm. Powązkowski: kwatera 184, rząd 1, grób 16/17 


Eychlerowa Barbara (1930-2015)

Bibliograf w Instytucie Bibliograficznym BN, kierownik Zakładu Teorii i Organizacji Bibliografii (1972 – 1989). Autorka wielu publikacji z tego zakresu.

Cm. Powązkowski: kwatera 84, rząd 6, grób 16


Falkowska Helena (1909-1988)

W l. 1946-1948 i 1952-1956 pracownik BN. Od 1957 wizytator w Wydz. Bibliotek Min. Oświaty, następnie kierownik Sekcji Bibliotek i Czytelnictwa Centr. Ośr. Metodycznego. W l. 1968-1970  instruktor w Dzielnicowej Bibl. Pedag. Praga-Południe. Działaczka SBP: członek Prezydium ZG SBP, przew. Sekcji Bibliotek Szkolnych i Pedag. (1957-1963) oraz wiceprzew. ZG SBP (1966-1969).     

Koło (wielkopolskie), Nekropolia Kolska - Cm. Parafialny, kwatera 9/d


Filipkowska - Szemplińska Jadwiga (1902-1985) 

Kustosz dypl., wicedyr. Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1946-1948), naczelnik Wydz. w Min. Oświaty i Min. KiSzt. (1948-1961), kierownik Czytelni Komunalnej w BP m.st. Warszawy (1961-1968). Członek ZBP, ZBiAP i SBP :  sekr. Zarządu Koła Warsz. ZBP (1924-1925), przew. Sekcji Bibl. Publ. (1927-1936), kierownik Poradni Bibliotecznej przy Kole Warsz. ZBP (1929). Skarbnik ZG Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich (1949). Pierwszy red. nacz. „Poradnika Bibliotekarza” (1949-1952).            

Cm. Powązkowski: kwatera PPRK , rząd 1, grób 330


Folga Alina (1935-1999)

St. kustosz, kierownik Dz. Sztuki i Rzem. Art. Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1978-1999).

Cm. Bródnowski: kwatera 47 C, rząd 4, grób 11


Galewicz Krystyna (1931-2005)

St. kustosz, kierownik Dz. Uzupełniania Zbiorów w Bibliotece Publ. m.st. Warszawy (1969-1991).

Cm. Komunalny Północny, kwatera S-III -22, rząd 3, grób 4 


Gervais Stefania Janina (1874-1970) 

St. bibliotekarz, kierownik Dz. Udostępniania Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1921-1952).

Cm. Powązkowski: kwatera 119, rząd 1, grób 10


Głowacka Teresa (1936-2022)

St. kustosz dypl. W l. 1962-1971 asystentka w IBiIN UW,  potem prac. Centr. Biblioteki Wojsk. (1977-1983), BUW (1983-2007) oraz Biblioteki Uniw. Kard. St. Wyszyńskiego (2008-2012).  Współaut. koncepcji i metodyki katalogu centralnego NUKAT oraz języka haseł przedmiotowych KABA. Autorka wielu publikacji nt. rzeczowego opracowania zbiorów, jak: "Katalogi rzeczowe". PWN 1973, 1975; "Język haseł przedmiotowych KABA: zasady tworzenia słownictwa" SBP, 2000. Jako członek SBP działała wiele lat w Komisji. ds. Oprac. Rzeczowego Zbiorów, była też jej przewodniczącą (1989-1993).

Cm. Komunalny Północny: kwatera E-VIII-1, rząd 2, grób 23


Gniazdowski Stefan (1908-1999) 

Inżynier, st. kustosz dypl. Dyrektor Biblioteki Gł. Politechniki Warszawskiej (1958-1971), kierownik Biblioteki Inst. Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych PW (1972-1974). W l. 1973-1974  pracował też w Bibliotece  Głównej SGPiS. 

Cm. Powązkowski: kwatera 257c, rząd 4, grób 20


Gorska – Bierzyńska Kalina (1919-2002)

Kustosz w Wypożyczalni Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1954-1981).

Cm. Powązowski: kwatera 77, rząd 6, grób 7


Gorzelska - Dybowicz Leokadia (1926-2012)

St. kustosz dypl., bibliograf, prasoznawca, pracownik Instytutu Bibliograficznego BN (1953-1989), kierownik Pracowni Bibliografii Czasopism i Wydawnictw Zbiorowych.

Cm. Bródnowski: kwatera 71 H, rząd 1, grób 28 


Gramatowski Wiktor (1928-2004)

Ksiądz, dyr. Centralnego Archiwum Tow. Jezusowego w Rzymie (1990-1995), kierownik Punktu Konsult. Rzymskiego Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych przy Bibliotece Bobolanum w Warszawie (2001-2004).

Cm. Powązkowski: kwatera 216, rząd 5/6, grób 37/38/39/40/41


Grefkowicz Alina (1927-2005)

Kustosz w Dz. Inform. - Bibliograficznym Biblioteki Publ. m.st. Warszawy ( 1972-1978}, kierownik Dz. Bibliologii (1979-1980).

Cm. Powązkowski: kwatera 236, rząd 3, grób 21


Grodek Andrzej (1901-1959)

Profesor, ekonomista, bibliograf. Od 1931 asystent nauk., potem z-ca dyr. w Bibliotece SGH, a w l. 1945-1949 jej dyrektor. Prowadził zajęcia dydaktyczne na uczelni oraz badania nad historią polskiej myśli ekonomicznej. Autor wielu opracowań bibliograficznych z tej dziedziny. Prorektor i rektor SGPiS ( 1952-1955). W l. 1953- 1956 przewodniczący ZG SBP.  

Cm. Wojskowy: kwatera B 2, rząd 13, grób 15


Groniowska Barbara (1889-1985)

Kustosz, kierownik Dz. Bibliotek Dziecięcych Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1936-1953)

Cm. Powązkowski: kwatera 142, rząd 3, grób 8


Grycz Józef (1890-1954)

Organizator polskiego bibliotekarstwa (1930-1939, 1945-1949). Współzał. „Przeglądu Bibliotecznego” (1927), autor przepisów katalogowania alf. (1934). Członek Rady ZBP. W l.1940 -1945 kierował akcją ratowania i zabezpieczania zbiorów bibliot. w Warszawie. Dyr. Naczelnej Dyrekcji Bibliotek (1945-1949), wicedyr. BN (1949-1954). Współtwórca pierwszego dekretu o bibliotekach (1946).

Cm. Powązkowski: kwatera 103, rząd 5, grób 10


Gutry Maria (1899-1988) 

St. bibliotekarz, kierownik Oddz. Bibliotek Dziecięcych Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1928-1949), specjalistka w zakresie czytelnictwa i bibliotekarstwa dziecięcego. Wizytator w Centr. Zarządzie Bibliotek w Min. KiSzt. (1954-1968).

Cm. Powązkowski: kwatera 201, rząd 3, grób 28/29/30


Gwiżdż Andrzej (1923-1998)

Profesor, prawnik, dyr. Biblioteki Sejmowej (1981-1991). Wiceprzew. Polskiego Komitetu Współpracy z IFLA.

Cm. Komunalny Północny: kwatera E-IX-9, rząd 7, grób 2


Heckermann Danuta (1920-1997)

St. kustosz dypl., kierownik Dz. Sztuki Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1951-1956, 1969-1980).

Cm. Powązkowski: kwatera 100, rząd 3, grób 23


Hilchen Michał (1945-2009)

Księgoznawca, bibliofil, edytor, historyk literatury i kultury, wykładowca w UW i ASP w Warszawie. Wieloletni prezes Tow. Przyjaciół Książki.

Cm. Powązkowski: kwatera 247, rząd 6, grób 5


Hleb – Koszańska Helena (1903-1983)

Doc., bibliograf, pracownik Biblioteki Uniw. Wileńskiego (1928-1939), dyr. Instytutu Bibliograficznego i wicedyr. BN (1953-1971). Przew. Komisji Bibliografii Narodowej przy ZG  SBP. Badaczka teorii, historii i metodyki bibliograficznej, autorka wielu publikacji z tego zakresu.

Cm. Powązkowski: kwatera T, rząd 2, grób 6


Horodyska Eugenia Maria (1914-1994)

Pracownik BN (1945-1976): m.in. w Zakł. Czasopism oraz IKiCz. W l. 1973-1989 pracowała też w Bibl. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza. Aktywny członek Okręgu Stoł. SBP : wiceprzew., następnie członek Zarz. (1972-1979), przew. Sekcji Bibliotek Naukowych (1974-1979), przew. Okręgowej Komisji Rewizyjnej (1981-1984). Członek Honorowy SBP. 

Cm. Powązkowski: kwatera 216, rząd 4/3, grób 9


Horodyski Bogdan (1904-1965)

Doc., historyk. Pracownik Bibl. Ordynacji Zamojskiej w Warszawie (1932-1939), od 1935 kierownik Oddz. Rękopisów, Zbiorów Graficznych .i Kartograf. W l.1945-1965 pracował w BN jako kierownik Dz. Rękopisów, potem p.o dyrektora BN (1956-1962) i z-ca dyr. ds. Książnicy (1962 -1965). Wykładowca w Katedrze  Bibliotekoznawstwa  UW (1953 – 1960). Członek ZBiAB i SBP,  red. nacz. „Przegl. Bibliot.” (1950-1965),  przew. Referatu Wydawn. (1953-1957) oraz przew. SBP (1957-1965).   

Cm. Powązkowski: kwatera 216, rząd 4/3, grób 9


Hryniewicz Zofia (1891-1983)

Kierownik. Centrali Bibliotecznej Zw. Zaw. Kolejarzy (1925-1939). Organizatorka i dyr. Biblioteki Sejmu PRL (1945-1958). Aktywnie działała w ZBP, ZBiAP oraz SBP, m.in. jako przew. Zarz. Okr. Warszawskiego (1955-1961). Członek Honorowy SBP. 

Cm. Komunalny Północny: kwatera E-V-2, rząd 2, grób 7


Ilmurzyńska Halina (1926-2008)

St. bibliotekarz, kierownik Oddz. Oprac. Alfabet. Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1954-1996).

Cm. Bródnowski: kwatera 27 C, rząd 1, grób 26


Jagiełło Michał (1941-2016)

Polonista, pisarz, taternik, pracownik Państ. Inst. Wyd., red. Tygodnika Powszechnego. Podsekretarz stanu i wicemin. Kultury i Sztuki (1989-1997) , dyr. BN. (1997-2007).

Zakopane, Cm. Parafialny: sektor U1, rząd 1a, grób 8


Janiczek Józef (1900-1976)

Organizator bibliotekarstwa publicznego. Od 1934 wizytator ds. bibliotek w Wydz. Oświaty Pozaszk. Min. WRiOP. Wykładowca w Rocznej Szkole Bibliotekarskiej przy Bibl.Publ. m.st. Warszawy oraz na wielu kursach. W l. 1946-1949 naczelnik Wydz. Bibl. Powsz. i Szkolnych w Min. Oświaty. Autor wielu publikacji. Członek ZBP.  

Cm. Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus we Włochach: sektor A 1, rząd 17, grób 10


Janiszewska Małgorzata (1937 – 2020)

Kustosz, pracownik Oddz. Opracowania Zbiorów Zwartych i Oddz. Katalogów BUW  w Warszawie (1962 – 2002). W l. 1970 - 1989 działaczka opozycji  demokratycznej oraz  „Patronatu – Towarzystwa Opieki nad Więźniami”, opiekunka prześladowanych.

Radom, Cm. Rzymskokatolicki Parafii św. Wacława:  kwatera 6A, rząd 9, grób 2


Jankowerny Wojciech (1936-2002)

Dziennikarz, bibliograf, st. kustosz dypl., pracownik Instytutu Książki i Czytelnictwa (1958-1960) oraz Instytutu Bibliograficznego BN (1960-1967), kierownik działu publicystyki „Tygodnika Kulturalnego”. Rzecznik prasowy BN (1970-1973), red. „Biuletynu Informacyjnego BN”(1964-1967).

Cm. Bródnowski: kwatera 50 F, rząd 6, grób 24


Janowska Maria (1956-2009)

Kustosz w Ośrodku Normalizacji Bibliograficznej Instytutu Bibliograficznego BN (1989-2002 i 2007-2009). Członek: Komisji Normalizacyjnej Pol. Komitetu Normaliz. (1989 -2002), ZG SBP oraz Grupy Roboczej SBP ds Współpracy z Zagranicą (2002-2005).

Cm. Powązkowski: kwatera 298, rząd 2, grób 7


Jastrzębska Wanda (1927-2016) 

St. kustosz dypl. w Bibliotece Publ. m.st. Warszawy, kier. Oddz. Inform. Nauk. w Dz. Inform.-Bibliogr. (1952-1980).

Cm. Bródnowski: kwatera 81 D, rząd 4, grób 2


Jopkiewicz Andrzej (1939-2017)

Wieloletni dyr. oraz  wicedyr. Centralnej Biblioteki Statystycznej w Warszawie (1973-2004). Aktywny działacz SBP: sekretarz gen. (1985-1989), skarbnik ZG SBP (1979-1981, 1997-2005), przew. Komisji Statystycznej (1989 -2005), członek Zarz. Okr. Stołecznego SBP (1976-2002),  przew. i członek Komisji Odznaczeń i Wyróżnień (1984-2013) oraz sekretarz redakcji miesięcznika „Bibliotekarz”(1991-2009). Honorowy Członek SBP.

Błonie, Cm. Parafialny: aleja X, strona prawa, grób 51


Kapuścik Janusz (1932-1999)

Profesor n. med., dyr. Głównej Biblioteki Lekarskiej (1981-1999), nauczyciel akademicki w UŁ, red. nacz. „Biuletynu GBL” i ”Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”.

Cm. Bródnowski: kwatera 55 L, rząd  4, grób 27


Kawecka – Gryczowa Alodia (1903-1990)

Profesor i kierownik Pracowni Bibliografii Staropolskiej IBL PAN (1948 - 1968), wieloletni kierownik Zakładu Starych Druków BN  (1950-1974). Wybitna badaczka starych druków. Autorka wielu fundamentalnych prac naukowych z tej dziedziny.

Cm. Powązkowski: kwatera 103, rząd 5, grób 10


Kłossowska Małgorzata (1941-2002) 

St. kustosz dypl., dyr. Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, (1975-2002), przew. Sekcji Bibliotek Naukowych ZG SBP (1997-2002), sekretarz Gł. Komisji Rewiz. (1985-1988), przew. Komisji Analiz i Interwencji Płacowych ( 1989- 1993).

Cm. Bródnowski: kwatera 22 H, rząd 2, grób 30/31


Kłossowski Andrzej (1938-1997)

Dr hab., pracownik BN (1972-1997), wicedyr. BN (1990-1994), kierownik Pracowni Badań nad Książką Polską za Granicą BN (1994-1997 ) i autor wielu publikacji na ten temat. Nauczyciel akademicki w UMK w Toruniu.

Cm. Bródnowski: kwatera 22 H, rząd 2, grób 30/31


Kocięcka Mirosława (1921-2006)

Kierownik Zakładu Informacji BN (1970-1983). Sekretarz red. „Informatora Bibliotekarza i Księgarza” (1961-1984,), członek Kol .Red. Zespołu Hist.- Pamiętn. Oddz. Warsz. SBP (2001 – 2006)

Cm. Powązkowski: kwatera 22, rząd 5, grób 4/5/6


Kocznorowska Krystyna (1946 -2021)

Absolwentka SGGW, dr nauk technicznych, przez wiele lat pracowała w Centralnej Bibliotece Rolniczej tworząc branżową informację naukową, a w l. 1998-2003 pełniąc funkcję dyrektora. Potem jako wicedyrektor BUW (2003-2013) odpowiadała za działanie systemu biblioteczno-informacyjnego UW, który zreformowała kodyfikując biblioteczne procedury i usprawniając współpracę między BUW a bibliotekami wydziałowymi.

Cm. Wolski: kwatera 46, rząd 7, grób 2


Koczorowski Stanisław Piotr (1888-1958)

Bibliofil, bibliograf. W l. 1920 -1930 bibliotekarz, a potem kustosz Biblioteki Polskiej w Paryżu. W l.1931-1958 pracował w BN kierując m.in. Biurem Międz. Wymiany Wydawnictw, Dz. Uzup. Zbiorów, Dz. Planowania Nabytków. Uczestniczył w akcjach ratowania i rewindykacji zbiorów. Prezes Tow. Bibliofilów Polskich w Warszawie. Autor wielu publikacji. 

Cm. Powązkowski: kwatera PPRK, rząd 1, grób 146


Koczyńska Alicja (1938 – 2013)

Dyr. Biblioteki Publicznej Dzielnicy Warszawa Ochota (1983-2001). Współorganizatorka Warszawskiej Galerii Ekslibrisu . Aktywny członek Zarz. Okr. Stoł. SBP.

Piaseczno, Cm. Komunalny: sektor A1, rząd 3, grób 8


Kołodziejska Jadwiga (1928-2016)

Profesor, dydaktyk, kierownik Instytutu Książki i Czytelnictwa BN (1968-2000), sekretarz Sekcji Teorii i Badań Bibliotekoznawczych IFLA, członek Okrągłego Stołu ds. Czytelnictwa IFLA, sekretarz gen. SBP ( 1966 - 1969 ), członek ZG SBP ( 1969-1979). Red. nacz. „Bibliotekarza” (1968-1983). Honorowy Członek SBP. Założycielka i przew. Polskiego Tow. Czytelniczego. Autorka ponad 700 publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i czytelnictwa.

Cm. Powązkowski: kwatera 130, rząd 4, grób 2


Kołodziejski Henryk (1884 – 1953)

Dr, w l. 1915-1917 pracował w Bibl. Publ. w Warszawie. Jeden z twórców i dyrektor Biblioteki Sejmowej (1920-1939). Podczas okupacji prowadził Bibl. Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie. Po wojnie zajął się polityką. Pełnił funkcje: członka KRN i Rady Państwa, posła na Sejm PRL, a w 1948 prezesa Komitetu Upowszechniania Książki.  

Cm. Powązkowski: kwatera 38, rząd 3, grób 15/16


Komasara Irena (1939 -1998)

Dr, dyr. Biblioteki Głównej Akademii Medycznej (1981-1995). Red. czasop. „ Z życia Akademii Medycznej w Warszawie”. Współzał. Pol. Tow. Bibliologicznego

Cm. Bródnowski: kwatera 17 F, rząd 1, grób 19


Kondek Stanisław (1949 -2008)

Dr hab., księgoznawca, pracownik Instytutu Książki i Czytelnictwa BN, nauczyciel akademicki w UŁ i Akademii Świętokrzyskiej.

Cm. Powązkowski: kwatera 186, rząd 5, grób 21/22


Konopka Stanisław (1896 - 1982)

Prof. dr med., historyk medycyny, bibliograf. Organizator i dyr. Głównej Biblioteki Lekarskiej (1945-1974) .Twórca Polskiej bibliografii Lekarskiej XIX i XX w.

Cm. Wojskowy: kwatera B 23, rząd 10, grób 1


Korman Stanisław (1924-2006) 

Płk, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej (1972-1983). Wiceprzew. ZG SBP (1976-1981).       

Cm. Wojskowy: kwatera A 41, rząd 1, grób 22


Kornecka Józefa (1907-1989)

Pracownik Poradni Bibliot. Koła Warsz. ZBP (1929-1943). W l. 1950-1969 organizator i  kierownik Biblioteki KC PZPR, następnie do 1981 pracownik BUW. Wykładowca na kursach kształcenia koresp. bibliotekarzy i autorka skryptów (1955-1972). Od 1929 członek ZBP, ZBiAP i SBP, gdzie pełniła funkcje: kier. Referatu Szkolenia i Dosk. Zaw. (1954-1957) i z-cy sekretarza gen. (1969-1972). Z jej inicjatywy powstał Zespół Hist.-Pamiętnikarski Warsz. Okręgu SBP (1964), którego sekretarzem była przez 25 lat.

Cm. Powązkowski: kwatera 282w, rząd 6, grób 28


Korniszewski Feliks Józef (1905 -1983)

Dr, bibliograf, dokumentalista, kierownik Dz. Dokumentacji Naukowej Instytutu Pedagogiki (1950-1969).

Cm. Komunalny Północny, kwatera W- III-10, rząd 6, grób 12


Kossonogowa Zofia (1905-1960)

Pracownik BUW (1932-1936 i 1940-1943), a w l. 1945-1960 kierownik Oddziałów: Katalogu Rzeczowego, Bibliotek Zakładowych i wicedyrektor BUW. Pracowała też w Bibliotece Min. WRiOP (1936-1939), kierowała Bibl. Wydz. Dziennikarskiego UW (1954) i Bibl. Muzeum Ziemi (1955) oraz wykładała na UW (1951-1953 i 1956-1957). Od 1935 członek ZBP,  ZBiAP, w l. 1957-1960 wiceprzew. SBP. 

Cm. Powązkowski: kwatera D, rząd 3, grób 8/9


Kossuth Edward Janusz (1924-2013)

Dyr. Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego (1973-1992), członek ZG SBP  (1957-1963),    członek Kol. Red. „Bibliotekarza”.

Cm. Powązkowski: kwatera 260, rząd 5, grób 21


Kotarska Anna (1910-1980)

St. kustosz dypl., z-ca kierownika w Zakł. Starych Druków BN (1951-1973). Znawczyni dawnej książki, prowadziła wykłady z tego zakresu na  kursach i praktykach organizowanych w BN.  

Cm. Powązkowski: kwatera 108, rząd 6, grób 15/16


Kozanecki Tadeusz (1927-1988)

Dyr. Biblioteki Sejmowej (1971-1981).

Cm. Wojskowy: kwatera C 39, rząd 8, grób 5


Kozerska Helena (1903-1993)

Kierownik i organizator Oddz. Rękopisów BUW (1949-1961), wicedyr. BUW ds. Zbiorów Specjalnych ( 1961-1966).

Cm. Powązkowski: kwatera 58, rząd 4, grób 8/9


Kozłowski Rafał (1929-2015)

St. kustosz dypl., pracownik Biblioteki instytutu Techniki Budowlanej ( 1951-1971), wicedyr. BN (1971 – 1982), potem, do 1988 kierownik m.in. Działu Zbiorów Specjalnych BN. W l. 1988 – 2011 kierownik Biblioteki Instytutu Filozofii i Socjologii UW. Aktywny członek SBP, m.in. skarbnik ZO Stołecznego SBP (1981-1989).

Cm. Powązkowski: kwatera 308, rząd 4, grób 29


Kramm Janina (1883-1964)

St. radca w Bibliotece Sejmowej (1949-1953), pracownik Biblioteki Instytutu Matematycznego PAN (1954-1962).

Cm. Powązkowski: kwatera 52, rząd 1, grób 30


Krassowska Bogumiła (1930-1998)

St. kustosz dypl., kierownik Oddz. w Dz. Instrukcyjno-Metod. Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1975-1995).

Cm. Bródnowski: kwatera 55 C, rząd 5, grób 2


Krassowski Bogusław (1934 - 1987)

Dr, kierownik Zakładu Zbiorów Kartograficznych BN (1973-1987), organizator bibliotekarstwa kartograficznego.

Cm. Komunalny Północny: kwatera W-XI-7, rząd 5, grób 3


Krasuska Zofia (1928-2006)

Nauczyciel – bibliotekarz  w Liceum Ekonom. w Warszawie (1961-1982). W  l. 1973-1997 aktywnie działała w Zarz. Ok. Stołecznego SBP jako: przew. Komisji Rewizyjnej (1979-1981), przew. Sekcji Bibliotek Szkolnych i Pedag. (1981-1993) oraz sekretarz Zarz. Ok (1993-1997).  

Słomczyn, Cm. Parafii św. Zygmunta: grób rodzinny


Krowicki Bogdan (1947-2010)

St. kustosz, kierownik Pracowni, a następnie Zakładu Kat. Centralnego Czasopism Polskich w BN (1989-2010).

Cm. Bródnowski: kwatera 24 J, rząd 1, grób 18


Krzeczkowski Konstanty (1879-1939)

Profesor, ekonomista, bibliograf. Twórca Biblioteki WSH,  następnie SGH i  jej dyrektor (1917-1939). Autor wielu publikacji.    

Cm. Powązkowski: kwatera 152, rząd 4, grób 18  


Kupść Bogumił Stanisław (1916-1985)

Historyk, archiwista. Uczestnik kampanii wrześniowej i powstania warszawskiego. Pracownik Zakł. Rękopisów BN (1950-1955), od 1956-1981 jego kierownik. Twórca centralnego ośrodka informacji o rękopisach w Polsce. W l. 1969-1973 kierował też Dz. Zbiorów Specjalnych BN. Autor wielu publikacji. 

Cm. Wawrzyszewski: kwatera 12 C, rząd 1, grób 2


Kuźmiński Dariusz (1946-2014)

Lekarz med., kierownik Zakładu Naukowej Informacji Medycznej w GBL (1973-1994). Twórca zautomat. systemu informacji o ochronie zdrowia. Po 1994 r. prowadził firmę wspierającą rozwój technologiczny polskich bibliotek. Wiceprzew. Zarz. Okr. Stołecznego (1989 -1993) Organizator i przew. Komisji Automatyzacji oraz przew. Komisji Współpracy z Zagranicą ZG SBP (1992-1997). Skarbnik ZG SBP (1993-1997). 

Cm. Bródnowski: kwatera 8 L, rząd 4, grób 5


Kwiatkowska Jadwiga (1913-2005)

St. bibliotekarz, kierownik Dzielnicowej Biblioteki Publ. na Pradze-Południe (1954-1980).

Cm. Bródnowski: kwatera 16 D, rząd 1, grób 3


Lenartowicz Maria (1925–2021)

St. kustosz dypl., prac. Bibl. Publ. m.st. W-wy (1952-1955 i 1970-1972)  jako  kier.  Oddz. Katalogów Działu Inf. oraz kier. Działu Zasadniczego. W l. 1955-1970 zatrudniona w Inst. Bibliograficznym BN, m.in. jako kier.  Zakł. Bibliogr. Retrospektywnej (1961-1969). Od  1972 do 1990 kier. Działu Udostępniania Biblioteki PAN w W-wie.  Wykładała bibliografię w Państw. Liceum Bibliotekarskim w W-wie (1953-1956). Autorka/współaut. ponad 60 publikacji z zakresu normalizacji i zasad opisu bibliograficznego. W SBP pełniła funkcje sekr. red. (1975-1987) i z-cy red. "Przeglądu Bibliotecznego" (1988-2004), była też  sekr. Komisji Bibliograf. ZG SBP oraz  przew. Sekcji Bibliograf. Oddz. Stoł. SBP.  Jako czł. Zesp. Hist.-Pamiętn. tego  Oddz. wchodziła w skład Kolegium Red. serii "Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych"(2005- 2018). Członek Honorowy SBP (1993). W czasie wojny walczyła w Szarych Szeregach i brała udział w Powstaniu Warsz. (Wojskowa Służba Kobiet na Mokotowie).

Cm. Stare Powązki: kwatera 94, rząd 4, grób 22


Lewak Adam (1891-1963)

Docent, historyk. Pracownik Biblioteki Muzeum Nar. w Raperswilu (1913-1927), następnie BN (1927-1939). Kustosz raperswilskich zbiorów, które wprowadził do obiegu inf. i nauk. opracowując   na ich podst. katalog rękopisów raperswilskich, monografie i studia hist.  W l.1939-1956 dyr. BUW,  potem prac. nauk. zajmujący się m.in. dziejami polskich bibliotek podczas II wojny św.  

Cm. Powązkowski: kwatera 47, rząd 6, grób 5/6/7


Lewicki Józef (1926-2005)

Płk, wicedyr. Centralnej Biblioteki Wojskowej (1976-1984), dyr. Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy (1986-1997). Wiceprzew. SBP (1981-1987), przew. Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP ( 1993-2001). Członek Honorowy SBP.

Cm. Wojskowy: kwatera I Urnowa, rząd 1, grób 12


Linde Samuel Bogumił (1771-1847)

Językoznawca, księgoznawca, bibliotekarz w Bibliotece M .Ossolińskiego w Wiedniu (1794-1803), autor „Słownika języka polskiego” (1807–1815), członek władz oświatowych Księstwa Warszawskiego, pierwszy dyrektor Biblioteki Publ. UW (1818-1831).  

Cm. Ewangelicko-Augsburski: aleja 1, rząd 1, grób 12


Lipińska Grażyna (1902-1995)

Pedagog, oficer AK, st. kustosz dypl., kierownik Oddziału Gromadzenia w Bibliotece Gł. Politechniki Warszawskiej (1956 -1976).    

Cm. Parafii św. Katarzyny na Służewie [Stary]: lewa strona, linia 10, grób 23


Łabanowska Sława (1926-2004)

St. bibliotekarz, kierownik Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży w Dzielnicy Nr V Ochota (1946-1963), wykładowca bibliotekarstwa dziecięcego w POKB w Jarocinie, organizatorka kursów wiedzy o Warszawie.

Cm. Powązkowski: kwatera 123, rząd 2, grób 10


Łodyński Marian (1884–1972)

Profesor nadzw., historyk, ppłk WP.  Organizator i dyr. CBW (1919-1933). Twórca bibliotekarstwa wojskowego. Wicedyr. BN (1935-1938 i 1945-1948). Podczas okupacji brał udział w akcjach ratowania zbiorów bibliot. W-wy. Naczelnik Wydz. B-tek Nauk. w Min. Oświaty (1948-1950).  Inicjator i red. Centralnego katalogu zbiorów kartograficznych w Polsce, z.1-4 (1954-1968). Autor wielu  publikacji. nt. aktualnych zag .bibliot. i rozpraw dot. historii bibliotek.  Od 1917 członek ZBP, ZBiAP i SBP, wiceprzew. ZBP. Członek Honorowy SBP. 

Cm. Powązkowski: kwatera 65, rząd 3, grób 19/20


Łoś Leon (1915-2000)

Dyr. Biblioteki PAN w Warszawie (1975-1981), sekretarz generalny ZG SBP (1979-1981), członek Komisji Wydawniczej ZG SBP ( 1981-1985).

 Cm. Wojskowy: kwatera D 18 Kolumbarium lewe A, rząd 7, grób 4


Łysakowski Adam (1895-1952)

Docent, dyrektor Bibl.  Uniw. w Wilnie (1930-1939). Po wojnie, w Łodzi pełnił funkcje dyrektora Państ. Inst. Książki oraz  Bibl. Uniw. (1946-1949). Po przeniesieniu do Warszawy został  dyrektorem Inst. Bibliograficznego BN.(1949-1952). Wykładowca ma UŁ i UW, autor wielu publikacji. Aktywny działacz ZBP: sekr. Rady (1926-1928), prezes Koła Wileńskiego (1930–1939), a w l. 1938-1949 przew. Rady  Związku.

Cm. Ewangelicko-Reformowany: sektor P, rząd 2, grób 2


Mahrburg Ewa (1948-2016) 

Kierownik Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej w BN (1985-2008).                 

Cm. Ewangelicko – Reformowany: sektor 6, rząd 1, grób 10


Maj Jerzy (1934-2022)

Dr, bibliotekoznawca. W l. 1960-2009  prac. IKiCz  BN,  gdzie  kierował Zakł. Bibliotekoznawstwa (1976-2005) i zajmował samodz. stanowisko ds. organizacji i metodyki bibliotek (2005-2009). Wykładowca IBiIN UW (1976 -2001) oraz Centrum Ustaw. Kształc. Bibliotekarzy( 1991-2004 ). Autor wielu publikacji nt. bibliotekarstwa, inf. naukowej. i statystyki. Jako członek SBP  pełnił funkcję z-cy red. nacz.( 1968 1969) i sekr. red. (1969 -1983) „Bibliotekarza”. Przewodniczył też Sekcji Statystycznej (1972-1976) oraz Kom. Budownictwa i Wyposażenia Bibliotek ZG SBP (1976-1979), ponadto był czł. Zesp. ds. Opracowania Ustawy o Bibliotekach (1991-1997).

Cm. Bródnowski: kwatera 55 B, rząd 2, grób 11


Maj Kazimierz (1898-1972)

W 1950 r. nauczyciel w Państ. Liceum Bibliotekarskim w Warszawie. Od 1953 kierownik Państ. Zaocz. Kursu Bibliotekarskiego, następnie Państ. Ośr. Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy, którego dyrektorem był do 1972 r.

Cm. Wojskowy: kwatera B 33, rząd 3, grób 12


Makowiecki Tadeusz (1900-1952)

Kustosz, pracownik BUW: w Dz. Rękopisów (1926-1928 ), w Dz. Czasopism i Czytelni oraz jako z-ca dyrektora (1936-1945). Organizował ochronę zbiorów BUW podczas ich ewakuacji. Od 1946  profesor historii literatury na UMK w Toruniu. 

Cm. Powązkowski: kwatera 236, rząd 3, grób 28/ 29


Makowska  Wiesława Blanka (1915-1998) 

Od 1945 pracownik Bibl. Publ. m.st. Warszawy, a w l.1946-1975 kierownik Czytelni (potem Biblioteki) dla Dzieci i Młodzieży nr IV. Prowadziła tez praktyki dla studentów UW.   

Cm. Bródnowski: kwatera 75 C, rząd 6, grób 26


Makowski Tadeusz (1898-1975)
Mjr, dyrektor CBW (1945-1951). Organizator i wykładowca  kursów dla bibliotekarzy wojskowych.
 
Cm. Wawrzyszewski: kwatera 10 a, rząd 1, grób 15

Manteufflowa Maria (1905 - 1994)

Bibliotekarz dypl., kierownik Zakładu Informacji Naukowej BN (1954-1970).

Cm. Ewangelicko – Augsburski: aleja E, rząd 1, grób 1


Marciniak Janina (1926 – 2009)

Kierownik Działu Wydawnictw Periodycznych Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy (1968-1986). Z jej inicjatywy gromadzono i opracowano prasę niezależną lat 70. i 80. XX w. Autorka wielu bibliografii z zakresu pedagogiki

Cm. Ewangelicko-Augsburski: kwatera O, rząd 3, grób 13


Maślankiewicz Piotr (1906-1964)

Pracownik Wydz. Oświaty Pozaszkolnej Min. WRiOP (1931-1932) oraz Centr. Biblioteki Powiat. w Hrubieszowie (1932-1933), instruktor bibliotek publ. w Kuratorium Lubelskim (1933-1935). kier. Centrali Bibliotek Powiat. przy Śląskim Urzędzie Woj. w Katowicach (1935-1939). Działacz ZBP, ZBiAB i SBP. Od 1951 redaktor w Referacie Wydawniczym ZG ZBiAB potem SBP.      

Cm. Powązkowski: kwatera 127, rząd 3, grób 20


Mazur Jan (1948-2021)

Magazynier Zakładu Rękopisów BN (1975-2013). Od 1978 członek SBP działający w strukturach Okręgu Stołecznego, odznaczony w 2007 Medalem SBP „W Dowód Uznania”.

Nawodna, Cm. Parafii Świętego Krzyża, grób rodzinny


Millerowa Julia (1888 - 1965)

Kustosz, pracownik Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1935-1952), wicedyr. (1945-1952).

Cm. Powązkowski: Aleja Zasłużonych, rząd 1, grób 20


Mocarski Zygmunt (1894–1941)

Bibliofil. W 1919 pracował w Bibliotece KUL w Lublinie, potem objął referat bibliograficzny w Wydz. Prasowym Min. Spraw Wewn. Inicjator i red. „Biuletynu Bibliograficznego”(1920-1921). W l. 1923 -1939 organizator i dyr. Książnicy Miejskiej w Toruniu. Od 1919 członek ZBP. Założyciel i prezes (1926) Tow. Bibliofilów im. Lelewela. 

Cm. Bródnowski: kwatera 11 A, rząd 6, grób 1


Morsztynkiewiczowa Irena (1902 - 1986)

Dr, st. kustosz dypl., dyr. Centralnej Biblioteki GUS (1929-1939, 1949-1966) wiceprzew. i sekretarz generalny ZG SBP (1949-1950, 1953-1956), przew. Zesp. Hist.-Pam. ZO Warsz. SBP (1969-1986), członek Komisji Normalizacji i Statystyki Bibliotecznej IFLA. Red. międzyn. czasopisma INSPEL, Członek Honorowy SBP.

Cm. Wojskowy: kwatera B 12, rząd 9, grób 14


Mrygoń Adam (1936 – 2020)

St. kustosz dypl., dr, muzykolog, dyrygent. Wieloletni pracownik Oddz. Zbiorów Muzycznych BUW ( 1956-2000) i jego kierownik (1971 – 2000). Dyrygent chóru Tow. Śpiewaczego „Lutnia” w Warszawie, wykładowca  w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL i Katedrze Muzykologii Kościelnej ATK. Od 1964 r. członek SBP,  działał  w Sekcji Bibliotek Muzycznych, m.in. w Zarz. Sekcji (1970-1976). Od 1966 członek  Związku Kompozytorów Polskich.

Cm. Komunalny Północny: kwatera E-IX- 4, rząd 6, grób 10


Muklanowicz Wiktoria (1876-1938)

Kustosz w Bibliotece Publ. m.st. Warszawy (1907-1938), w l. 1921-1938 z-ca dyr. tej biblioteki, wykładała w Rocznej Szkole Bibliotekarskiej, prowadziła seminarium bibliograficzne w Wolnej Wszechnicy Polskiej (1924-1928) Współzałożycielka i członek ZBP.

Cm. Powązkowski: kwatera 65, rząd 3, grób 9/10


Muszkowski Jan (1882-1953)

Profesor, teoretyk nauki o książce. W l. 1915-1920 pracownik BUW, od 1920-1936 dyrektor Biblioteki Ordynacji Krasińskich. W 1937 kierownik Biura Rady Książki. W l. 1945-1953 twórca i kier. Katedry i Zakładu Bibliotekoznawstwa w Uniw. Łódzkim . Jeden z założycieli ZBP, pełnił wiele funkcji w jego władzach. Od 1928  był delegatem ZBP  w Międz. Komitecie Bibliotek, a w l. 1929-1936 przew.  Pokomisji Statystyki Druków IFLA.  Autor podręcznika „Życie książki” i  wielu innych  publikacji.

Łódź, Cmentarz Stary, część katolicka: kwatera 19 B, 5 linia grobów, grób 35


Muszyńska Krystyna (1923 -1994)

Z-ca kierownika Zakładu Rękopisów BN (1956-1974) , kierownik Sekcji Opracowania Rękopisów BN (1974-1985), sekretarz ”Przeglądu Bibliotecznego” (1950-1965).

Cm. Powązkowski: kwatera 170, rząd 4, grób 17


Natuniewicz Halina (1923 - 2014)

St. kustosz, kierownik   Biblioteki Zakładu Filologii Polskiej KUL (1952-1953). W l. 1954 - 1981 pracownik, a potem kierownik Dz. Bibliotecznego Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Organizatorka wystaw, autorka katalogów i publikacji dot. zbiorów Muzeum.

Cm. Powązkowski: kwatera 108, rząd 2, grób 3


Neubert Felicja (1904 - 1978)

Kustosz dypl., kierownik Muzeum Książki Dziecięcej w Bibliotece Publ. m.st. Warszawy (1949-1970).

Cm. Wawrzyszewski: kwatera 8 C, rząd XII, grób 10


Niedźwiecka Jadwiga ( 1913 - 2014)

Kustosz, kierownik Oddz. Magazynu w Dz. Zasadniczym Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1956-1983).

Cm. Komunalny Północny: kwatera W-IX-4, rząd 9, grób 10


Niemczykowa Aleksandra (1924 – 2011)

Dr, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UW (1956-1984). Znawczyni problematyki litewskiej, autorka wielu publikacji.

Milanówek, Cm. rzymskokatolicki Parafii św. Jadwigi Śląskiej: kwatera J, rząd 2, grób 14 


Niklewiczówna Krystyna (1910- 1999) 

Od 1946 pracownik  BUW, organizatorka i kierownik Oddz. Starych Druków (1949-1978). W l. 1973-1974 prowadziła zajęcia z wiedzy o starych drukach w Podypl. Studium Edytorskim. Autorka wielu haseł w słownikach i encyklopediach, członek SBP i Tow. Nauk. Warszawskiego.  

Drozdowo (woj. podlaskie), Cm. Parafii św. Jakuba Apostoła, grób rodzinny


Okulicz Lilia (1929-2015)

Kustosz, pracownik B-ki Publ. Dzielnicy Warszawa Żoliborz (1950-1989). Od 1954 kierownik filii, od 1963 instruktor potem do 1989  z-ca dyrektora do spraw merytorycznych. Jako członek SBP  działała w Zarządzie Okręgu Stołecznego i przewodniczyła Sekcji Bibliotek Publicznych (1974 – 1980), potem w Okręgowej Komisji Rewizyjnej (1981-1985) oraz Okręgowym Sądzie Koleżeńskim (1985-1989).

Cm. Powązkowski: kwatera 316, rząd 1, grób 5/6


Olińska Teresa (1940-2013)

St. kustosz w Dz. Inform.- Bibliogrficznym Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1966-2001).

Cm. Marysin Wawerski: kwatera: 11 B, rząd 3, grób 30


Olszewicz Bolesław Henryk (1893-1972) 

Kartograf, odegrał istotną rolę w porządkowaniu polskich zbiorów kartograficznych. Współorg. Oddz. Map w CBW (1918-1920) oraz Dz. Kartograficznego  BN (1932). Kier. Biblioteki WSH w Poznaniu (1926-1931). W l. 1933-1939 pracował w BUW: jako kustosz, a od września 1938 p.o. dyrektora. Od 1946 kierował Katedrą Geografii Hist. Inst. Geograficznego we Wrocławiu potem Pracownią Historii Geogr. i Kartogr. Uniw. Wrocł. Działacz ZBP oraz Tow. Miłośników Historii. 

Cm. Ewangelicko-Reformowany, sektor I, rząd 1, grób 1


Olszewicz Wacław Kazimierz (1888-1974)

Dr, prawnik, ekonomista, bibliofil, społecznie zajmował się problematyką bibliotekarską. Wspólzał. i czł. Zarz. ZBP (1917), kier. Sekcji Bibliotekoznawstwa, był też wiceprzew. Koła Śląskiego ZBP. Jeden z organizatorów B-ki Sejmu Śląskiego i dyr. B-ki Tow. Przyjaciól Nauk na Śląsku. Po wybuchu wojny osiadł we Lwowie i związał się z Ossolineum. W l. 1940-1944 jako kier. Dz. Koncentracji Zbiorów Opuszczonych. Ukr. Ak. Nauk ratował polskie b-ki na kresach. Po wojnie prac. jako bibliograf w ukraińskich. instytucjach nauk. Utrzymywał kontakty z krajem i SBP, autor wielu publikacji w polskich czasopismach. 

Lwów, Cm. Janowski: pole 23, nr 573 a


Ostaszewska Maria Danuta (1931-2015)

Kustosz, kierownik Dz. Instr..- Metod. Woj. Biblioteki Publ. w Warszawie (1965 – 1975), wykładowca i dyr. Policealnego Studium Bibliotecznego Zaocznego w Warszawie od 1976 r. potem wicedyr. Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy (1979 – 1992). Sekr. Zarz. Okr. Stoł. SBP (1976-1979).

Nowy Dwór Mazowiecki, Cm. Parafii. św. Michała Archanioła: kwatera F1, rząd I, grób 14.


Paluszkiewicz Anna (1941-2004)

St. kustosz dypl., informatyk, kierownik Sekcji Wdrażania Systemu VTLS BUW i kierownik Ośrodka Formatów i Kartoteki Haseł Formalnych w Bibliotece UW (1992-2003). Autorka koncepcji katalogu centralnego NUKAT.

Cm. Parafii św. Katarzyny na Służewie [Nowy]:  strona prawa, linia 61, grób 37


Parfianowicz - Cichy Stefania (1928-2020)

Kustosz, kierownik Sekcji Bibliogr. Centralnej. B–ki Rolniczej (1969-1979), red. „Bibliografii polskiego piśmiennictwa rolniczego”. Od 1980  pracownik Ośr. Bad. - Rozw. Techniki Radia i Telewizji  potem Centrum Med. Kształc. Podypl. (1983-1987). Członek SBP: wchodziła w skład  Zarz. Okręgu Stoł. SBP (1974 - 1980),  m.in. jako  wiceprzewodnicząca (1979-.1980).

Cm. Powązkowski: kwatera 264, rząd 2, grób 19


Pasztaleniec - Jarzyńska Joanna (1949-2021)

St. kustosz, w l. 1972-2009 pracowała w BN jako: kierownik Zakładu Katalogów Centralnych (1981-1991), sekretarz naukowy (1991-1993), z-ca dyrektora BN ds. naukowych i współpracy międzynarodowej (1993-2005) i pełnomocnik dyrektora BN ds. współpracy z bibliotekami publicznymi (2006-2009). Aktywny członek SBP: w l. 1993-2021 wchodziła w skład ZG SBP pełniąc m.in. funkcje skarbnika (2005-2013), wiceprzewodniczącej (2013-2017) i przewodniczącej SBP (2017-2021). Od 2010 odpowiadała też za współpracę międzynarodową SBP. Ponadto była przewodniczącą Zarządu Okręgu SBP w Warszawie (2009-2017) oraz reprezentowała SBP w Państwowej Radzie Bibliotecznej (2019-2021). Członek Honorowy SBP (2022).

Cm. Wojskowy : kwatera Ԛ Kolumbarium 24 lewe, rząd 3, grób 2


Pawlikowska Ewa (1913-1992)

Kierownik Sekcji Wypoż. Książek dla Dorosłych Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1945-1947), wizytator i nacz. Wydz. Kadr i Szkolenia Min. KiSzt,  wicedyr. Dep. Domów Kultury, Bibliotek Min. KiSzt. (1968-1973), sekr. Państw. Rady Bibliotecznej (1968-1973), przew. Zesp. Hist.-Pam. ZO Warsz. SBP (1987-1990}. Honorowy Członek SBP.

Cm. Powązkowski: kwatera 28, rząd 5, grób 4/5/6


Peszyńska Janina  (1887-1949)

Kustosz w Bibl. Publ. m.st. Warszawy (1921- 1949). Od 1923 organizatorka i kierownik Dz. Sztuki. Prowadziła praktyki w Rocznej Szkole Bibliot. W tzw. Zespole „Dembianek” opracowywała zbiory dla przyszłej BN. Podczas Powstania Warszawskiego sprawowała opiekę nad zbiorami Biblioteki. 

Cm. Powązkowski: kwatera 4, rząd 2, grób 16


Piber Andrzej (1937-1998)

Adiunkt nauk.-badawczy, sekr. naukowy BN, kierownik Zakładu Rękopisów BN (1981-1998).

Cm. Powązkowski: kwatera 294, rząd 4, grób 6


Pisarska Maria Kazimiera (1905-1978)

Kierownik Biblioteki Instytutu Badawczego Leśnictwa, kierownik Zakładu Inf. Nauk.-Techn. i Ekon. Leśnictwa, inicjatorka „Bibliografii Polskiego Piśmiennictwa Leśnego”. Członek ZG SBP (1947-1960).

Cm. Prawosławny: kwatera 90, rząd 15, grób 30


Pisowadzka Barbara (1946-2021)

St. kustosz, kier. Dz. Konserwacji i Reprografii w Bibl. Publ. m.st. W-wy (1989-2001), organizatorka szkoleń dla pracowników w tym zakresie. Jako członek SBP działała w Kom. Ochrony i Konserwacji Zbiorów ZG SBP (1997-2005), w Zesp. Hist.- Pamiętn. Oddz. SBP  w W-wie (2009- 2021) i w Zarz. Koła SBP przy Bibl. Publ. m.st. W-wy (2017-2021).

Strzelin, woj. dolnośląskie: grób rodzinny


Piusińska Wanda (1928-2010)

Pracownik Instytutu Bibliograficznego BN (1950-1968), kierownik Działu Druków Nowszych BN (1969-1982), wicedyr. BN (1982-1992).

Cm. Komunalny Północny: kwatera D-II-5/6, rząd 1, grób 13


Połeciowa Danuta (1923-1991)

Kierownik Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XIII (1949 – 1959). Wykładowca w Państ. Ośr. Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie (1953-1959). Autorka artykułów dot. pracy z czytelnikiem dziecięcym.    

Cm. Komunalny Północny: kwatera W-XII-6, rząd 5, grób 18


Praszyńska Anna (1962-2022)

Kustosz w Dz. Inf.-Bibliograficznym. Bibl. Publ. m.st. Warszawy (1992-2022), gdzie pełniła też funkcję tłumacza podczas wizyt i konferencji międzynarodowych. Członek SBP od 1993 r., w l. 2000-2008 i 2021-2022  przewodnicząca Koła przy BP m.st. Warszawy  oraz członek Zespołu Hist.-Pamięt. Oddz. SBP w Warszawie.

Cm. Wojskowy: kwatera G, rząd 3a, grób 1a.


Prokopowicz Maria (1916-2006)     

Muzykolog, kierownik Zakładu Zbiorów Muzycznych BN (1951-1978), Przewodnicząca Sekcji Bibliotek Muzycznych (1964-1979). Honorowy Członek SBP.

Cm. Powązkowski: kwatera 125, rząd 3, grób 7


Przelaskowski Ryszard (1903- 1971)

Z-ca dyr. , a potem  dyr. Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy (1939 -1949).  Po wojnie kierował odbudową i rozbudową Biblioteki. Działacz  ZBP, ZBiAP i SBP: wiceprzew. i przew. Koła Warszawskiego ZBP (1945-1946), członek Komisji Rewizyjnej Koła Warszawskiego (1948 – 1949), członek Zarządu Głównego (1946–1948), przewodniczący Sekcji Bibliotek Fachowych (1953-1957), przewodniczący Komisji Budownictwa i Wyposażenia Bibliotek (1960-1963}.

Cm. Powązkowski: kwatera 217, rząd 6, grób 17/18


Przybyszewski Witold (1956-2020)

Prac. nauk., kierownik Sekcji Dokumentacyjno-Informacyjnej w  Instytucie Książki i Czytelnictwa BN (1980-1999). Z-ca dyrektora ds. meryt. B-ki Publ. Dzielnicy Bemowo m. st. W-wy (1999-2020). Autor wielu artykułów i wystąpień. Od 2004  członek SBP, wchodził w skład. Zarz. Okręgu SBP w W-wie (2013-2017) oraz  Gł. Kom. Rew. SBP  ( 2017-2020)

Cm. Wojskowy: kwatera 325, rząd 3, grób 20


Radlińska Helena (1879-1954)

Profesor, pedagog, badaczka czytelnictwa. W l.1922-1939 prowadziła działalność. dydakt.- nauk. w Wolnej Wszechnicy Polskiej, od 1925 jako kierownik Studium Pracy Społeczno - Ośw. Autorka dzieł: „Wstęp do pedagogiki społecznej”, „Książka wśród ludzi” i wielu innych publikacji. W czasie II wojny św. prowadziła tajne nauczanie, po wojnie była prac. nauk. UŁ. Członek ZBP od 1917, kier. Sekcji Badania Czytelnictwa  Warsz. Koła ZBP. Członek Honorowy SBP. 

Cm. Powązkowski: kwatera 49, rząd 6, grób 2


Rakowiecka – Maj Małgorzata (1952-2000)

Kierownik Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży w Dzielnicy Śródmieście (1977-2000). Prekursorka komputeryzacji sieci bibliotek publicznych w Warszawie.

Cm. Powązkowski: kwatera 62, rząd 5, grób 27


Ramlau – Klekowska Krystyna (1929-2008)

Bibliograf, pracownik Instytutu. Bibliografii. BN od 1950, potem kierownik Pracowni Bibliogr. Tematycznej w Zakł. Bibliogr. Zalecającej , a w l. 1979-1993 kierownik Inst. Bibliografii BN .

Cm. Komunalny Północny: kwatera S-II -21, rząd 5, grób 9


Rawicz Ewa (1910 - 1988)

St. bibliotekarz, kierownik Dz. Bibliotek Dziecięcych w Bibliotece Publ. m.st. Warszawy (1954-1970).

Cm. Ewangelicko – Reformowany: sektor U, rząd 4, grób 11


Rejmer - Zaklekta Wiesława (1936-2019)

Pracownik, następnie  z-ca dyr. i dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Woj. m.st. Warszawy (1959-2010). Długoletni członek SBP,  aktywnie działała w zarządach: Okręgu Stołecznego (1989-1993 i  1997-2001), Oddziału Warszawskiego (2002-2005) oraz w Sekcji Bibliotek Szkolnych i Pedag. i  w Zespole Historyczno-Pamiętnikarskim tego Oddziału.


Józefów, Cm. Parafialny [Nowy]: kwatera C, rząd 10, grób 05/06


Remerowa Zofia Krystyna (1898-1986)

Dr,doc., pracownik BN (1945-1964), od 1955 dyr. Inst. Książki i Czytelnictwa BN. Kierownik Inst. Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej  UW (1960 -1968). Członek Rady Czytelnictwa i Książki MKiS. Autorka wielu artykułów i rozpraw naukowych.  Członek Honorowy SBP

Cm. Powązkowski: kwatera 225, rząd 4, grób 26


Rodziewicz Zofia (1906 -1994)

Kustosz, kierownik Sekcji Wypożyczalń w Bibliotece Publ. m.st. Warszawy (1937-1946).

Cm. Bródnowski: kwatera 46 K, rząd 2, grób 12


Romańska Anna (1927 - 1995)

Wicedyr. Biblioteki UW (1961-1983), sekretarz Komisji ds. Bibliotek Rady Gł. Szkolnictwa Wyższego, dydaktyk.

Cm. Powązkowski: kwatera 92, rząd 3, grób 13


Rudnicka Jadwiga (1916-2006)

Dr hab., pracownik Zakładu Starych Druków BN (1947-1971), od 1957 kierownik Sekcji Zbiorów Wilanowskich. W l. 1971-1977 kierownik Dz. Starych Druków i Rękopisów w Bibl. Publ. m.st. Warszawy. W l. 1977-1987 wykładowca w WSP w Olsztynie. Autorka wielu publikacji. 

Gorzków (woj. lubelskie) Cm. Parafii  św. Stanisława Biskupa i Męczennika


Rymsza-Zalewska Danuta (1924-2017)

St. kustosz dypl., pracownik Biblioteki Narodowej (1951-1986). Kierownik Czytelni Ogólnej (1958-1970}, a następnie Działu Informacji i Udostępniania Zbiorów  (1970 – 1986)  Autorka prac z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa oraz historii BN.

Cm. Wilanowski: Sektor 13, grób 4169 


Sampolska Wanda (1906-2004)

Kierownik Dz. Księgozbioru i Bibliografii Centralnej Biblioteki Rolniczej (1956-1969).

Cm. Powązkowski: kwatera 99, rząd 4, grób 20


Sawicka Stanisława (1895-1982)

Pracownik nauk. w dziale zbiorów graficznych Muzeum Nar. w Warszawie (1926–1931}, kierownik Gabinetu Rycin Biblioteki UW (1929-1965), profesor UW (1955), znawczyni grafiki, iluminatorstwa i rysunku, autorka licznych artykuł ów i opracowań.

Cm. Powązkowski: kwatera 196, rząd 6, grób 26/27


Sawoniak Henryk (1912-2003)

Dr, bibliograf, pracownik Instytutu Bibliograficznego BN, kierownik Zakładu Teorii i Organizacji Bibliografii. Autor i red. prac bibliograficznych.

Cm. Powązkowski: kwatera 331a, rząd 1, grób 1


Sedlaczek Franciszek (1894-1978)

Instruktor oświaty pozaszkolnej Kuratorium Okr. Szkolnego Lwowskiego ds. bibliotek (1933-1939), organizator kursów dla bibliotekarzy. Inicjator, organizator, wykładowca i dyrektor Państw. Ośr. Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie, Autor aktów normatywnych, instrukcji dla  bibliotek publicznych oraz wielu artykułów i skryptów. Członek Honorowy SBP.   

Cm. Komunalny Północny: kwatera W- VI 4, rząd 10, grób 18


Siekierski Stanisław (1929-2008)
 
Profesor, socjolog literatury, bibliolog. Kierownik Zakł. Badania Czytelnictwa w IKiCz. BN (1954-1975). W l. 1976-1991 pracownik i wykładowca w Katedrze Kultury Pol. na Wydz. Filolog. UW. Organizator Biblioteki Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Autor wielu publikacji. 
 
Cm. Parafialny w Pyrach: kwatera A, rząd 5, grób 15

Sikorski Ryszard (1926-1986)

Kustosz w Dz. Wydawnictw Periodycznych Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1952-1986).

Cm. Komunalny Północny: kwatera W-X-11, rząd 5, grób 22


Sipayłło Maria (1905-1990)

Dr, badaczka księgozbiorów historycznych i ich proweniencji. Pracownik Dz. Starych Druków BN (1938-1939) oraz Oddz. Starych Druków BUW (1957-1990). Autorka wielu rozpraw i artykułów.

Cm. Wawrzyszewski: kwatera 5 A, rząd 5, grób 13


Skarżyńska Janina (1879-1952)

Pedagog, od 1927 współprac. Poradni Bibliot. Warsz. Koła ZBP ds.  oprac. publikacji Poradni. W l. 1934-1939 prowadziła poradnię czytelniczą i samokształceniową w B-tece Polskiej Macierzy Szkolnej w Wilnie. Od 1936 kierowała też Poradnią Samokształceniową i Biblioteczną  przy TUR. W l.1945-1948 prac. B-teki Organizacji Młodzieży TUR w Warszawie. Autorka wielu  publikacji.   

Cm. Ewangelicko-Augsburski: aleja 47, rząd 1, grób 34


Skierkowska Elżbieta (1907-1984)

Kustosz dypl., pracownik zbiorów specjalnych BN (1945-1969), kierownik Zakładu Grafiki.

Cm. Komunalny Północny: kwatera W-VIII-13, rząd 4, grób 12


Skwirowska Stefania (1923-2019)

Pracownik Instytutu Bibliograficznego BN (kier. zakładu 1946-1983 i redaktor 1994 – 2004) oraz Biblioteki Bobolanum w Warszawie (1983 -1989). Współorg.  NSZZ Pracowników BN oraz akcji uzupełniania zbiorów BN o wydawnictwa II obiegu (1984–1988). Red. i współred. wielu bibliografii, m.in. „Bibliografii niezależnych wydawnictw ciągłych za l. 1976 - 1990”. (2001). Łączniczka Szarych Szeregów, walczyła w Powstaniu Warszawskim (pułk „Baszta”).

Cm. Bródnowski: kwatera 46 C, rząd 6, grób 16


Słodkowska Elżbieta (1927-2007)

Dr, st. kustosz dypl., bibliograf, księgoznawca, pracownik Instytutu Bibliograficznego BN (1951-1972). W l.1972 -1983 zajmowała  stanowisko ds szkolenia w Sekretariacie Naukowym BN, a w l.1983-1998  stanowisko adiunkta nauk.- badawczego w IKiCz. BN . 

Cm. Powązkowski: kwatera 270, rząd 2, grób 24


Smoleńska Barbara (1924-1982)

Pracownik Archiwum Akt Dawnych (1948-1963) i Zakładu Rękopisów BN.

Cm. Powązkowski: kwatera 138a, rząd 6, grób 8


Spandowski Michał (1943-2022)

St. kustosz dypl., ceniony inkunabulista był wieloletnim prac. Zakładu Starych Druków BN (1966-2008) i jego kier. w l.1993-1995. Opracował kolekcję inkunabułów BN i opublikował „Catalogue of Incunabula in the National Library of Poland” (Warszawa 2020).Wniósł znaczący wkład w opracowanie  starodruków BN, brał  też udział w badaniach nad  polonikami w księgozbiorach poza granicami kraju.

Autor wielu artykułów czasopismach krajowych i zagranicznych, (m.in w prestiżowym „Gutenberg-Jahrbuch”). Po przejściu na emeryturę (2008) współpracował z   polskimi bibliotekami przy opracowaniu ich kolekcji i katalogów dawnej książki (m.in. z Biblioteką UMK w Toruniu, Książnicą Pomorską w Szczecinie czy  Bibl. Publ. m.st. Warszawy).

Cm. Prawosławny: kwatera 81b, rząd 9, miejsce 32


Stankiewicz Janina (1884-1968)

Kierownik Oddz. Inform.- Bibliograficznego Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1938-1958)

Cm. Powązkowski: kwatera 76, rząd 6, grób  21/22


Stankiewicz Witold Stanisław (1919-2019)

Profesor, badacz  najnowszej historii Polski. Dyrektor BN (1962-1982). Zainicjował budowę nowoczesnej siedziby BN, dokonał modernizacji tej placówki. Założyciel i red. „Rocznika Biblioteki Narodowej”, przew. SBP (1972-1980) i jej przedstawiciel w Sekcji Bibliotek Narodowych IFLA (1966-1983). Wieloletni pracownik Instytutu Historii PAN, prezydent Komitetu Nauk Historycznych PAN (1974-1983). Długoletni członek ZAIKS. 

Cm. Wojskowy: kwatera A 38, rząd 8, grób 20


Steczowicz Romana (1933-2012)

Pracownik Biblioteki PAN w Warszawie (1972 - 2002). Członek Zespołu Hist.-Pamiętnik. Zarz. Oddz. Warsz.SBP (2002 - 2012)

Cm. Powązkowski: kwatera 226, rząd 3, grób 2


Stępniewska Danuta Henryka (1916-2010)

Kustosz dypl., bibliograf, kierownik Biblioteki Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospod. Żywnościowej (1950-1978), sekr. „Bibliotekarza”(1959-1966), długoletni członek i sekretarz Zespołu Hist. -Pamiętn. ZO Stołecznego SBP (1972-2002. ) Żołnierz AK.

Cm. Powązkowski: kwatera 204, rząd 4, grób 25


Stolarski Antoni (1904-1943) 

W l. 1927-1936  i 1940 -1941 pracownik BN.  Od 1936 do 1940 kierownik Biblioteki Min. WRiOP.  W  czasie okupacji zorganizował konspiracyjny kolportaż książek antyniemieckich. Członek ZBP:   przew. Koła Warszawskiego (1938 – 1942), od 1939 wiceprzew. Rady ZBP. Aresztowany 6.11.1942  i wywieziony do obozu  w Majdanku, gdzie zmarł. 

Obóz na Majdanku [KL Lublin]


Stolarzewska Wanda (1931-2005)

Kustosz w Dz. Wydaw. Periodycznych Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1959-1994).

Cm. Komunalny Północny: kwatera S-VI-15, rząd 13, grób 9


Stopa Adam (1951-2020)

Dr,  specjalista ds. rzeczowego opracowania zbiorów. Pracownik  Zakł.  „Przewodnika Bibliograficznego” BN (1977-1997)  oraz B-ki Wydz. Filozofii i Socjologii UW (1997-2017). Wykładowca w Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, autor publikacji dot. opracowania rzeczowego i UKD. Członek Komisji Rzecz. Oprac. Zbiorów ZG SBP.  Współtwórca i sekretarz Zarządu  Zw. Zaw. Bibliotekarzy Polskich (2009 -2017).

Łomianki: Cm. Parafii św. Małgorzaty


Sulerzyska Teresa (1925-1998)

Historyk sztuki, st. kustosz dypl., kierownik Gabinetu Rycin Biblioteki UW (1966-1986), badaczka rysunku i grafiki, autorka wielu wystaw i katalogów.

Cm. Powązkowski: kwatera 279, rząd 6, grób 12


Sypniewska Henryka (1912 - 2010)

Dr., kierownik Biblioteki AWF w Warszawie (1948-1972), autorka centralnych katalogów i bibliografii z zakresu wychowania fizycznego i sportu.

Cm. Powązkowski: kwatera 199, rząd 1, grób 22


Szandorowska Elżbieta Teresa (1923-2017)

Kustosz, pracownik Miejskiej B-ki Publ. w Gdańsku (1946-1950), Biblioteki UW (1950-1954) oraz Zakładu Starych Druków BN (1954-1980) gdzie od 1962 kierowała Sekcją Katalogów Centralnych Dawnej Książki. Współaut. Katalogu inkunabułów przechowywanych w bibliotekach polskich.T.1-2. Na emeryturze, jako wolontariuszka katalogowała stare druki w b-kach kościelnych.
W czasie okupacji działała w podziemiu m.in. ratując Żydów (w 1983 otrzymała Medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata), była tez sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim.

Cm. Stare Powązki: kwatera 31, rząd 1, miejsce 24/25


Szolginiowa Wanda (1926-2010)

Bibliograf, pracownik Instytutu Bibliograficznego BN (1951-1986), kierownik Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej (1955-1986).

Cm. Powązkowski: kwatera 237, rząd 3, grób 19


Szyszko Mieczysław (1939-2010)

Dr, historyk, dyr. Biura ZG SBP ( 1995-2009). Redaktor „Biuletynu ZG SBP”

Cm. Komunalny Północny: kwatera S-I-1/2, rząd 6, grób 8


Świerczewska Teresa  (1936-2020)

St bibliotekarz, pracownik bibliotek publ. Dzielnicy. Mokotów m.st. W-wy: Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 63 (1983-1986) oraz kierownik B-ki dla Dzieci i Młodzieży Nr XVII  ( 1986-2005). Założycielka i  przew. Międzyzakładowej Komisji Nr 1858 i Krajowej Sekcji Pracowników B-k Publ. NSZZ „Solidarność” oraz Sekretarz Krajowego Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu  tej organizacji.

Cm. parafialny w Radości: kwatera A, rząd 6, grób 1


Świerkowski Ksawery (1897-1979)

Doc., pracownik wielu instytucji i bibliotek, m.in.: BUW (1922-1927), BN (1938-1939, 1945-1951 - od 1950 z-ca dyrektora BN), kierownik Biblioteki SGGW  (1951-1957). Podczas wojny kierował ewakuacją zbiorów Bibl. Publ. m.st. Warszawy, po wojnie brał udział w  zabezpieczaniu opuszczonych i wywiezionych księgozbiorów. Wieloletni wykładowca: od 1925 w Wolnej Wszechnicy Polskiej i Rocznej Szkole Bibliotekarskiej, a w l. 1957-1967 w Katedrze Bibliotekoznawstwa UW. Aktywny członek ZBP, ZBiAP oraz SBP.

Cm. Wawrzyszewski: kwatera 14 C, rząd 3, grób 9


Tuszyńska-Rękawkowa Halina (1927-1995)

Geograf, pracownik Biblioteki Inst. Geograficznego UW (1949-1953), a  w l. 1953- 1976  Działu  Dokumentacji Nauk. Inst. Geografii PAN. Od 1969  kierownik tego działu, a od 1976 - 1990   kierownik  połączonych bibliotek w/w instytutów , które dzięki jej staraniom uzyskały w 1978 r. status  Centr. Biblioteki Geogr. i Ochr. Środowiska. Współautorka 23 t. .„Bibliografii  Geografii Polskiej” (1956-1990).  

Garwolin, Cm. Parafii Przemienienia Pańskiego: sektor 1, rząd 1, grób 39


Umerska Zofia (1947-2008)

St. kustosz, wicedyr. i dyr. Biblioteki Publ. Dzielnicy Ochota (1983-2008), wiceprzew. i sekretarz ZO Warsz. SBP (1994-2002), działaczka Tow. Przyjaciół Warszawy.

Cm. Bródnowski: kwatera 36 J, rząd 5, grób 5


Uniejewska Hanna (1921-1988)

Dr, kustosz dypl., pracownik Biblioteki SGPiS (1945-1984), kierownik Oddz. Inform.   -Bibliogr., wicedyr. (1956-1966), dyr. (1967-1984). członek Międz. Komitetu Dokumentacji Nauk Społecznych (CIDSS) przy UNESCO (od 1978), członek Sekcji Bibliotek Nauk Społ. IFLA (1978-1981), przew. Sekcji Bibliotek Naukowych ZG SBP ( 1956-1972).

Cm. Komunalny Północny: kwatera W-II-9, rząd 4, grób 14


Warczygłowa – Piotrowska Zofia (1914-2006)

Od 1936 pracownik Biblioteki Publ. m.st Warszawy, kierownik Dz. Kartografii (1951-1953). Kierownik Biblioteki Wydz. Ekonomicznego SGGW (1953-1957), wicedyr. Biblioteki Głównej SGGW ( 1958-1976). Członek ZBP, ZBiAP i SBP : sekr. Zarządu Koła Warsz. ( 1945-1947), członek Okręg. Komisji Rew. i Okr. Sądu Koleżeńskiego ( 1958-1962). W 1964 współorg. i wiceprzew. Zespołu Hist.-Pam. Zarz. Okr. Stoł. SBP. Członek Honorowy SBP.

Cm. Bródnowski: kwatera 74 E, rząd  3, grób 23


Wasilewska Władysława (1922-2004)

Kierownik Biblioteki LO im. S. Batorego, (.1959-1980, red. nacz. „Poradnika Bibliotekarza” (1976-1988), przew. Sekcji Bibl. Szkoln. I Pedag. ZG SBP (1972-1976), Sekretarz gen. ZG SBP (1981-1985), przew. Gł. Sądu Koleżeńskiego (1986-1993), potem sekretarz Gł. Kom. Rewiz. (2001-2004). Członek Honorowy SBP.

Cm. Wojskowy: kwatera D, rząd 7, grób 7


Werner Maria (1918-1998)

St. kustosz dypl., kierownik Oddz. w Dz. Instrukcyjno- Metodycznym Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1966-1980).

Cm. Ewangelicko – Reformowany: sektor S, rząd 3, grób 5


Widerszalowa Elżbieta (1907-1995)

St. kustosz  dypl. W l. 1935-1940 pracownik Dz. Druków Nowych oraz Dz. Uzupełniania Zbiorów BN. W l. 1953-1969 kier. Biblioteki Instytutu Historii PAN. Autorka wielu prac bibliograficznych. Członek Kolegium Red. Zespołu Hist.-Pamiętnik. przy Zarz. Okr. Stołecznego SBP.  

Cm. Powązkowski: kwatera 235 , rząd 5 , grób 1


Wieprzkowski Jerzy (1928-2003)

Bibliotekarz, kierownik Dz. Starych Druków Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1964-1971).

Cm. Bródnowski: kwatera 11 D, rząd 5, grób 12


Wierczyński Stefan, Vrtel (1886-1963)

Profesor, bibliograf. W 1919-1920 pracował w BJ, potem do 1927 w Bibl. Uniw. we  Lwowie, gdzie od 1924 wykładał też bibliografię  i bibliotekoznawstwo. W l.1927-1936 i 1947-1950  dyr. Bibl. Uniw. w Poznaniu i od 1928  wykładowca księgoznawstwa na UAM. W 1937 oraz od 1945-1947 dyr. BN.W 1946 wznowił „Przewodnik Bibliograficzny”, a w 1947 zainicjował „Bibliografię Zawartości Czasopism”. Aktywny członek  ZBP,  współzał. .Koła  Lwowskiego (1926),  inicjator (1928) i przew. Koła Poznańsko-Pomorskiego. W 1933-1939  przew. Rady ZBP.  Autor licznych opracowań.

 

Poznań, Cm. Górczyński: kwatera III L, rząd 5, miejsce 2


Więckowska Helena (1897-1984)

Profesor nadzw., bibliolog, pedagog.Pracownik BN (1927-1939) i (1945-1948 ). W l. 1948-1969 dyr. Bibl. Uniw. w Łodzi oraz  kier. studiów bibliotekoznawczych UŁ. Wykladowca w IBiIN   UW (1969-1972).  Członek ZG SBP (1957-1963). Wiceprzew. Rady IFLA (1959-1964), przew. Komisji Budownictwa Bibl. IFLA (1960-1966). Autorka wielu publikacji. Członek Honorowy SBP.

 

Cm. Powązkowski: kwatera 46, rząd 6, grób 16/17


Wilczyńska Kazimiera (1900-1987)

Kustosz, kierownik Dz. Bibliologii w Bibl.Publ. m.st. Warszawy ( 1928-1971). Wykładowca na kursach bibliotekarskich. Kierowniczka Rocznej Szkoły Bibliot. (1933-1939). Członek Sekcji Bibliotek Publ. Koła Warszawskiego ZBP, następnie Sekcji Bibl. Oświatowych.

Cm. Powązkowski: kwatera 176, rząd 6, grób 28/29


Wilgat Janina (1925-2016)

Adiunkt nauk.-bad., bibliograf w Instytucie Bibliograficznym BN (1950-2000), w l. 1971 - 1993 kierownik Zakładu Bibliografii Retrospektywnej, potem Bibliografii Polskiej 1901-1939.  Autorka i współautorka wielu bibliografii, prowadziła też szkolenia w tym zakresie .

Cm. Bródnowski: kwatera 54 J, rząd 4, grób 21


Wojnowska Bożena Elżbieta (1949-2012)

Muzykolog, bibliograf, asystent w Instytucie Muzykologii UW (1974-1986), st. asystent nauk.-bad. w Zakładzie Zbiorów Muzycznych BN (1986 – 2012). Aktywny członek Sekcji Bibl. Muzycznych ZG SBP oraz Zarządu Zw. Kompoz. Pol.

Cm. Komunalny Północny: kwatera B-XI-1, rząd 4, grób 2


Wolewicz Janina (1906-1988)        

St. bibliotekarz, kierownik Oddz. w Dz. Obsługi Sieci Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1946-1970).

Cm. Powązkowski: kwatera 232, rząd 3, grób 2


Wortman Stefania (1907-1982)

Bibliotekarz w Sekcji Bibliotek Dziecięcych Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1937-1946), kierownik Czytelni dla dzieci i młodz. w domu dziecka TPD(1946-1953). Red. w „Naszej Księgarni” (1954-1973), od 1964 kierownik redakcji literatury dla dzieci młodszych.

Cm. Komunalny Północny: kwatera E-VI-5, rząd 3, grób 1


Wyczański Andrzej (1924-2008)

Profesor, historyk, organizator nauki. Pracownik nauk. Instytutu Historycznego UW (1946-1953) oraz Instytutu Historii PAN (1953-1989); równocześnie zatrudniony w BN, jako kierownik Stacji Mikrofilmowej ( 1949-1959 ). Autor wielu publikacji z zakresu. mikrofilmowania zbiorów. 

Cm. Powązkowski: kwatera 85, rząd 6, grób 19


Zaborska Anna (1926-2014)

St. kustosz dypl., kierownik Dz. Inform.- Bibliogr. Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1952-2004). Żołnierz AK.

Cm. Powązkowski: kwatera 226, rząd 2, grób 13


Zabrocka Kazimiera (1928-2008)

Kustosz, dyr. Biblioteki Publicznej Dzielnicy Śródmieście (1970-1985).

Cm. Wojskowy: kwatera A III Kolumbarium, rząd 6, grób 29


Zarachowicz Helena (1926-2012)

St. kustosz dypl., dyr. Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1981-1991).

Cm. Komunalny Północny: kwatera D- I-8, rząd 1, grób 12


Zarzębski Tadeusz (1929 -2021)

Dr, st. kustosz dypl., znawca prawa bibliotecznego. W l. 1954-1968 wizytator, potem st. inspektor bibliotek  w Min. K i Szt. Następnie wicedyrektor w Bibliotece PAN w W-wie (1968-1974) oraz samodzielny prac. ds. prawa bibliotecznego w IKiCZ  BN (1974-1999). Autor wielu publikacji  na ten temat prowadził też stały dział pt. "Przepisy prawne… dla bibliotek" w czas. „Bibliotekarz” (1960-1969) i podobny w „Informatorze Bibliotekarza i Księgarza". Aktywny działacz SBP,  był przew. Zarz. Okr. Stołecznego SBP (1972-1976), sekretarzem gen. ZG SBP (1976-1979) oraz przew. Kom. ds. Zawodu Bibliotekarskiego (1981-1989). Członek Honorowy SBP (2013).

Cm. w Pruszkowie – Żbikowie: Aleja G, grób rodzinny


Zasadowa Hanna (1920-2017)

Wicedyr. Biblioteki UW (1973-1980}, nauczyciel akademicki w IBIN - UW. Aktywna działaczka SBP: członek Prezydium ZG (1969 - 1972), przew. Sekcji Współpr. Międzynarodowej (1976 - 1979), przew. Gł. Kom. Rew.(1981-1985),  z-ca przew. i przew. Zarz. Okr. Stoł. SBP (1976 - 1981), długoletni członek Zesp. Hist.- Pam. Oddz. Stoł. SBP (1992 - 2005)

Cm. Powązkowski: kwatera 217, rząd 4, grób 28


Zathey Jerzy (1911-1999)

Historyk i rękopiśmiennik. W l. 1938-1944, kustosz w Dziale Starszych Rękopisów BN. Jeden z twórców metody naukowego opracowywania rękopisów średniowiecznych. Brał udział w zabezpieczaniu najcenniejszych zbiorów BN. Od 1945 pracownik. BJ w Krakowie.   

Kraków, Cm. Rakowicki: kwatera U, rząd zachód, grób po lewej Przybylskich


Zawadzki Konrad (1912-2002)

Profesor, prasoznawca, bibliograf, varsavianista, kierownik Zakładu Zbiorów Mikrofilmowych w BN (1960-1983), kierownik Działu Bibliografii Czasopism Warszawskich w Bibliotece Publ. m.st. Warszawy (1983-2002).

Cm. Wojskowy: kwatera N, rząd 5, grób 8


Zwoliński Adam Aleksander (1915-2014)

Dyr. Woj. Biblioteki Publ. w Warszawie (1951-1975), wicedyr. ds. sieci bibliotecznej w Bibliotece Gł. Politechniki Warszawskiej (1975-1978), Wieloletni przew. Zarz. Okr. Woj. Warsz. SBP (1964 -1975).

Cm. w Ursusie (na Solipsach): kwatera XIII, rząd 22, grób 10


Żabko-Potopowicz Antoni (1895-1980)

Profesor, ekonomista i historyk rolnictwa. Pracownik nauk. SGGW (1945- 1965), od 1958-1965 dyrektor Biblioteki Gł. SGGW. Autor wielu publikacji. Członek SBP. 

Cm. Powązkowski: kwatera 201, rząd 6, grób 13


Żukowska Wiesława Zofia (1926-2007)

St. kustosz, kierownik Dz. Fachowo-Organizacyjnego Biblioteki Publ. m.st. Warszawy (1946-1998), wieloletnia przew. Komisji Statystycznej ZG SBP (1976-1985).

Cm. Wojskowy: kwatera H II, rząd 2, grób 10


Oprac. Wiesława Rejmer-Zaklekta, Monika Sówka-Cychner, Irena Wojsz pod kierunkiem Janiny Jagielskiej

Red. Jadwiga Sadowska, Ewa Stachowska-Musiał

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP