RODO dla bibliotek. Kodeks postępowania wspierający we właściwym stosowaniu RODO

Data dodania: 31.07.2020

RODO dla bibliotek.  Kodeks postępowania wspierający we właściwym stosowaniu RODO

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich udostępnia wszystkim zainteresowanym bezpłatnie, w wolnym dostępie, z zachowaniem praw autorskich, publikację RODO dla bibliotek. Kodeks postępowania wspierający we właściwym stosowaniu RODO

Kodeks został opracowany na podstawie przepisów art. 40 RODO, z inicjatywy  specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych działających na rzecz bibliotek oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

SBP podjęło tę inicjatywę w celu merytorycznego i praktycznego wsparcia bibliotek jako administratorów danych osobowych, dając im wytyczne, jak prawidłowo i skutecznie stosować przepisy RODO. Zawartość Kodeksu była tworzona i konsultowana ze wsparciem środowiska bibliotekarzy w latach 2019-2020.

Kodeks jest skierowany do bibliotek publicznych, w tym działających w ramach ośrodków kultury, pedagogicznych oraz wojskowych. Autorzy uwzględnili różnice wynikające z przetwarzania danych w bibliotekach będących odrębnymi jednostkami, jak i działających w ramach innych jednostek. Kodeks może być wykorzystany także przez inne rodzaje bibliotek.

Stosowanie niniejszego Kodeksu nie zwalnia administratorów ze śledzenia i wdrażania zmian, wynikających z nowelizacji powszechnie obowiązującego prawa, orzecznictwa, czy wytycznych organu nadzorczego. O istotnych zmianach będziemy informować i uwzględniać w Kodeksie.

W lipcu 2020 Kodeks został skierowany do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu wydania opinii o jego zgodności z RODO i zatwierdzenia go do stosowania.

Zachęcamy dyrektorów bibliotek i administratorów danych osobowych do zapoznania się z Kodeksem i wykorzystanie go we wdrażaniu ochrony danych osobowych w bibliotece.

Uwagi i opinie prosimy przekazywać do Biura ZG SBP na adres: biuro@sbp.pl.

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
Przewodnicząca SBP


[Aktualizacja 28.10.2021 r.]

Zakończenie prac nad Kodeksem RODO dla bibliotek

Informujemy, że Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz redaktorzy opracowania „RODO dla bibliotek. Kodeks postępowania wspierający we właściwym stosowaniu RODO” podjęli decyzję o zamknięciu projektu bez dalszego ubiegania się o jego zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

29 września 2021 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, które przedłożyło projekt kodeksu Prezesowi UODO otrzymało odpowiedź, w której przedstawiciel organu nadzorczego przedstawił swoje uwagi do opracowania. W przedmiotowych uwagach  zostały przywołane kwestie formalno-proceduralne i przedstawiono wizję kodeksów postępowania zatwierdzanych w przyszłości przez organ nadzorczy. Wizja ta odbiega od przyjętych przez SBP, redaktorów, autorów i podmioty współpracujące założeń tego projektu. Prezes UODO oczekuje syntetycznego opracowania, które nie będzie miało charakteru podręcznika/poradnika, a w swojej formie i treści będzie bardziej przypominało akty normatywne, z przejrzystą i zawierającą numery strukturą. W piśmie wskazano m.in., iż „Kodeks nie jest miejscem na rozważania teoretyczne i przedstawianie różnych możliwości interpretacyjnych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i tym różni się od podręcznika”.

Stowarzyszenie i redaktorzy opracowania w związku z powyższym, rezygnują z dostosowywania już udostępnionej wersji „kodeksu”,  w celu dalszego dążenia do jego zatwierdzenia. Intencją nadrzędną nie było bowiem stworzenie opracowania, które zatwierdzi Prezes UODO, lecz dostarczenie kadrze zarządzającej i pracownikom bibliotek wartościowego opracowania właśnie w formie podręcznika, na podstawie ich bogatych doświadczeń współpracy z licznymi bibliotekami i innymi instytucjami kultury. W takim celu SBP podjęło inicjatywę opracowania a następnie nieodpłatnego udostępniania „kodeksu”. Doświadczenia autorów i członków stowarzyszenia SBP wskazują jednoznacznie, iż takie opracowanie było bardzo potrzebne i ma realny wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych w bibliotekach.

Biorąc pod uwagę przedstawione uwarunkowania zachęcamy do dalszego stosowania opracowania, pod zmienioną nazwą „Poradnik RODO dla bibliotek”, które bibliotekarze mogą traktować jako poradnik/podręcznik stworzony przez grupę specjalistów wspieranych przez konsultujących opracowanie praktyków pod patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.  Zachęcamy bibliotekarzy do zgłaszania uwag i aktualizacji do aktualnej wersji opracowania, aby mogło jak najlepiej i jak najdłużej służyć naszej branży.

Poradnik RODO dla bibliotek | Czytaj online
(Dokument PDF):

 


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP