Regulamin ogólnopolskiego portalu bibliotekarskiego www.sbp.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Portal działający pod adresem www.sbp.pl został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
 2. Właścicielem i administratorem portalu jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich z siedzibą w Warszawie.
 3. Celem portalu jest publikowanie fachowych informacji przydatnych dla bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek, popularyzacja i sprzedaż wydawnictw SBP, obsługa konferencji i warsztatów, promocja konkursów i akcji kulturalnych SBP, prowadzenie bazy bibliotek, informowanie o działalności Stowarzyszenia oraz bibliotek.

§ 2

Rejestracja w Portalu i aktywne moduły Portalu

 1. W celu skorzystania z poszczególnych modułów portalu wymagane jest od użytkownika założenie konta i rejestracja na portalu.
 2. Po założeniu konta i zalogowaniu się użytkownik może:
 • Zapisać się na konferencję
 • Zamieścić komentarz do określonej treści Portalu
 • Kupić publikację w sklepie internetowym Wydawnictwa SBP
 • Przesłać materiały na konkurs i głosować w konkursie internetowym
 1. Użytkownik może uaktualnić swoje dane lub skasować swoje konto za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu w profilu użytkownika lub pisząc na adres redakcji portalu redakcja.portal@sbp.pl
 2. Bez zakładania konta na portalu, ale po zgłoszeniu, użytkownik może otrzymywać newsletter. Newsletter zawiera wybrane informacje portalu i wysyłany jest bezpłatnie do wszystkich zarejestrowanych użytkowników portalu. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera wysyłając taką informację do redakcji portalu.


§ 3

Zasady publikowania treści przesłanych przez użytkowników portalu

 1. Portal umożliwia użytkownikom publikację treści nadesłanych za pomocą specjalnego formularza udostępnionego na portalu.
 2. Informacje wysyłane do redakcji portalu powinny być przygotowane w postaci elektronicznej w plikach formatu doc lub rtf. Zdjęcia powinny być przesłane odrębnie w plikach formatu jpg. Materiały dodatkowe dźwiękowe i filmowe należy przesyłać do redakcji portalu drogą mailową redakcja.portal@sbp.pl.
 3. Redakcja może odmówić opublikowania informacji na portalu, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że:
 • są one sprzeczne z polskim prawem,
 • naruszają praw autorskie,
 • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie
 • zawierają wulgaryzmy,
 • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,
 • obrażają osoby publiczne,
 • nie wiążą się tematycznie z profilem portalu.
 1. Redakcja ma prawo wprowadzić w tekstach poprawki korektorskie i redakcyjne.
 2. Honoraria autorskie za niezamówione teksty nie będą wypłacane.
 3. Użytkownik portalu może zamieszczać komentarze do wybranych artykułów.
 4. Redakcja portalu ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami umieszczonymi pod artykułami opublikowanymi na portalu.

§ 4

Zasady zamieszczania treści przez biblioteki

 1. Biblioteki mogą przesyłać treść ogłoszeń za pomocą formularza kontaktowego.
 2. Redakcja portalu ma prawo wprowadzić w ogłoszeniach poprawki korektorskie i redakcyjne.
 3. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do wyboru ogłoszeń przeznaczonych do publikacji.

§ 5

Ochrona praw autorskich

 1. Wysłanie materiału w celu opublikowania na portalu niesie ze sobą równoczesną akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie materiału w Internecie oraz na innych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 90, poz. 631 z 2006 r. z późniejszymi zmianami).
 2. Użytkownik wysyłający do redakcji portalu www.sbp.pl materiał oświadcza, że posiada do niego wszelkie prawa autorskie.
 3. Użytkownik wysyłający do redakcji portalu www.sbp.pl materiał zapewnia, że opublikowanie materiału na portalu nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, własności intelektualnej, prawa do ochrony wizerunku. W razie zgłoszenia w tym zakresie w stosunku do właściciela Portalu jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, Użytkownik pokryje wszelkie koszty poniesione przez Właściciela Portalu oraz przejmie na siebie odpowiedzialność wobec zgłaszającego roszczenie.
 4. Użytkownik wysyłający do redakcji portalu www.sbp.pl materiał udziela jej nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo licencji niewyłącznej do korzystania z materiałów oraz wykorzystywania (rozpowszechniania i udostępniania) wizerunków osób utrwalonych w materiale na wszystkich polach eksploatacji.
 5. Na życzenie autora pod tekstem umieszczane będzie jego imię i nazwisko.

§ 6

Zasady umieszczania reklam

 1. Portal publikuje reklamy firm. Regulamin umieszczania reklam, specyfikacja techniczna oraz cennik stanowią odrębne dokumenty.

§ 7

Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych na portalu jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, za wyjątkiem bazy danych zgromadzonych w ramach Bazy bibliotek, gdzie administratorem danych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą przy ul. Grójeckiej 1/3 w Warszawie.
 2. Przesłanie danych osobowych jest wymagane w celu założenia konta na portalu oraz korzystania z niektórych modułów portalu.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem portalu sbp.pl. zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 4. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.
 5. Portal sbp.pl wykorzystuje pliki cookies, małe pliki tekstowe zapisywane na dysku przez przeglądarkę internetową, w celu automatycznego zbierania danych o użytkownikach portalu. Pliki te są nieszkodliwe dla komputera i danych w nim zawartych. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane do prowadzenia statystyk odwiedzin portalu oraz dostarczają innych informacji bardzo przydatnych przy podnoszeniu jakości portalu.
 6. Każdy użytkownik portalu ma możliwość modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych, za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu w profilu użytkownika lub pisząc na adres redakcji portalu redakcja.portal@sbp.pl .
 7. Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych w Portalu należy przesyłać na adres redakcji portalu redakcja.portal@sbp.pl.
 8. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego informuje, że celem przetwarzania danych w Bazie bibliotek jest wyłącznie prowadzenie ww. Bazy. Każda osoba, której dane osobowe są w niej przetwarzane ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia Bazy bibliotek. W przypadku pytań w zakresie danych osobowych zgromadzonych w ww. Bazie prosimy o kontakt na adres mailowy: frsi@frsi.org.pl.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację postanowień regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie portalu.Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania, dotyczące działania portalu należy przesyłać na adres redakcja.portal@sbp.pl.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2018 r.

 


  

Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na portalu www.sbp.pl od 2 stycznia 2018 roku

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP), prowadzony na portalu pod adresem www.sbp.pl, jest własnością Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, z siedzibą w Warszawie, ul. Konopczyńskiego 5/7, 00-335 Warszawa, organizacją wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000081477, NIP 526-000-19-15
 2. Sklep internetowy obsługiwany jest przez Dział Sprzedaży Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W sklepie Wydawnictwa SBP są sprzedawane książki, czasopisma oraz artykuły z czasopism w wersji elektronicznej.

§ 2

Procedura składania zamówień

 1. Zamówienia na publikacje mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
 2. Dokonanie zakupu publikacji w wersji papierowej możliwe jest po wcześniejszej rejestracji, założeniu konta i zalogowaniu w systemie lub bez logowania.
 3. Zamówienie produktu polega na dodaniu go do koszyka i akceptacji wszystkich kroków w procesie zakupu. Informacja o zamówieniu jest wysyłana przez system na wskazany przez użytkownika adres mailowy. Zamówienie to musi być potwierdzone przez użytkownika tylko wtedy, kiedy jest to jego pierwszy zakup w sklepie.
 4. W sklepie jest możliwie zamówienie prenumeraty czasopism. Prenumerata może dotyczyć jednego tytułu czasopisma lub kilku tytułów czasopism.
 5. Bez zalogowania w systemie użytkownik może zakupić pliki artykułów w wersji elektronicznej. Pliki te są możliwe do pobrania na portalu po wcześniejszym opłaceniu dostępu do artykułu za pomocą SMS Premium i wpisaniu w odpowiednim polu kodu dostępu otrzymanego SMS zwrotnym. Po opłaceniu określony plik z artykułem jest możliwy do pobrania tylko raz.
 6. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Wydawnictwa SBP jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

§ 3

Realizacja zamówienia

 1. Wysyłki realizowane są w kraju i poza granicami Polski.
 2. Wysyłka zamówionych publikacji realizowana jest w poniedziałki.
 3. Czas realizacji zamówienia w sklepie internetowym wynosi do 7 dni roboczych. Zamówione publikacje można również odbierać osobiście w siedzibie Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Al. Niepodległości 213 w Warszawie.
 4. W przypadku zakupu artykułów elektronicznych faktura wysyłana jest na adres mailowy podany podczas składania zamówienia. Na prośbę klienta wysyłana jest faktura w formie papierowej na podany adres korespondencyjny zamawiającego.
 5. Anulowanie zamówienia jest możliwe drogą telefoniczną (Tel. 22 608-28-26) lub mailową sprzedaz@sbp.pl .

§ 4

Płatności i przesyłka

 1. Ceny produktów sklepu internetowego są cenami brutto i są określone w złotych polskich.
 2. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zastrzega sobie prawo zmiany cen publikacji, o których klient zawsze będzie informowany na portalu sbp.pl.
 3. W sklepie internetowym Wydawnictwa SBP obowiązują sposoby płatności: przelewem na konto.
 4. Koszty przesyłki są ponoszone przez zamawiającego publikację. Koszty przesyłki wynoszą:

Przesyłki listowe

Ekonomiczne zwykłe

o 0,1 g-1 kg – 6 zł brutto
o powyżej 1 kg do 2 kg – 9 zł brutto

Polecone

o 0,1 g-1 kg – 16 zł netto
o powyżej 1 kg do 2 kg – 17 zł brutto
o powyżej 2 kg do 5 kg – 20 zł brutto
o powyżej 5 kg do 10 kg – 26 zł brutto

Paczki

Ekonomiczne

o 0,1 g-1 kg – 16 zł netto
o powyżej 1 kg do 2 kg – 17 zł brutto
o powyżej 2 kg do 5 kg – 20 zł brutto
o powyżej 5 kg do 10 kg – 26 zł brutto

 1. Koszt przesyłki jest ponoszony przez sprzedawcę w przypadku kiedy zamówienie na łączną kwotę przekroczy 500 zł

 2. Każdy klient sklepu internetowego otrzymuje fakturę VAT.
 3. Sklep internetowy Wydawnictwa SBP nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe przesyłanie produktów przez Pocztę Polską.

§ 5

Rabaty i promocje

 1. Przy zamówieniu powyżej 15 egzemplarzy jednego tytułu książek rabat wynosi 20% ceny, oraz gratisowa wysyłka zakupionych książek.
 2. Przy zakupie książki w przedsprzedaży rabat 25%. Czas realizacji zamówienia po ukazaniu się tytułu wynosi do 7 dni roboczych. W dniu ukazania się publikacji przestaje obowiązywać przedsprzedaż.
 3. Przy końcówkach serii stosowane są rabaty do 80%.
 4. Promocje na targach książki, przeglądówkach, seminariach, konferencjach od 10% do 20%.
 5. Promocje się nie łączą.
 6. Przedsprzedaż nie dotyczy hurtowni i księgarń.

§ 6

Gwarancje, zwroty, reklamacje

 1. Zgodnie z przepisami klient może zrezygnować z produktu zakupionego w sklepie internetowym Wydawnictwa bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot jest możliwy w przypadku, jeżeli zwracany produkt nie jest uszkodzony, przy czym powyższe uprawnienie nie ma zastosowania w odniesieniu do prasy.
 2. W przypadku wad technicznych, jakościowych lub uszkodzeń mechanicznych egzemplarza publikacji klient może zareklamować go i odesłać przesyłką pocztową w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu jej otrzymania.
 3. Reklamacja jest realizowana ciągu 7 dni od dnia otrzymania zwróconej przesyłki z zareklamowanym produktem.
 4. Jeśli nakład zareklamowanej publikacji uległ wyczerpaniu, klientowi zostają zwracane pieniądze w ciągu 7 dni lub jest zamawiany w drukarni nowy egzemplarz publikacji, następnie do klienta.
 5. Koszty poniesione w związku z reklamacją publikacji zostają klientowi zwracane.
 6. W przypadku zwrotu przesyłki (po nieodebraniu jej pod wskazanym przez klienta adresem) nie następuje ponowne wysłanie książki, o ile nie nastąpią sytuacje szczególne i klient nie wystąpi z prośbą ponownej wysyłki.

§ 7

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich gwarantuje ochronę danych osobowych i nieudostępnianie ich osobom trzecim.
 2. Każdy zarejestrowany użytkownik sklepu może dokonać modyfikacji danych w swoim koncie lub zwrócić się z prośbą do administratora danych sklepu z prośbą o usunięcie konta. Prośbę tę należy wysłać na adres redakcja.portal@sbp.pl.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie:

o przepisy Kodeksu Cywilnego,
o Ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271)
o Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 1. Sklep internetowy Wydawnictwa SBP zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia Klienta.

 2. Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do redakcji serwisu na adres redakcja.portal@sbp.pl.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje do 02 stycznia 2018 roku.

 

Słowniczek

Konsument - osoba fizyczna
Sprzedający - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Główny
Sklep internetowy - prowadzony przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Główny sklep internetowy znajdujący się pod domeną www.sbp.pl

 


Regulamin płatności elektronicznych – Sklep Wydawnictwa SBP

§1

Organizatorem serwisu jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie 00-335, przy ul. Konopczyńskiego 5/7. Adres do korespondencji: Warszawa 02-086, Al. Niepodległości 213.

§2

Obsługę techniczną związaną z płatnościami elektronicznymi w serwisie SBP, sprawuje firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495.

§3

Klient może dokonać zapłaty za zamówione produkty w następujący sposób:

 • mTransfer mobilny - mBank
 • BZWBK - Przelew24
 • Pekao24Przelew - Bank Pekao
 • Płacę z Inteligo
 • Płać z iPKO
 • PayU Express Bank Pekao
 • Płać z ING
 • Płacę z Getin Bank
 • GetIn Bank PayU Express
 • Płacę z Noble Bank
 • Noble Bank PayU Express
 • Paylink Idea - IdeaBank
 • Credit Agricole
 • Płacę z T-mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank
 • PayU Express T-mobile Usługi Bankowe
 • Płacę z Alior Bankiem
 • PayU Express z Alior Bankiem
 • Płacę z PBS
 • Przelew z Millennium
 • Przelew z BPH
 • Przelew z Deutsche Banku
 • Przelew z Citi Handlowego
 • Płać z BOŚ
 • Płacę z BNP Paribas
 • BNP Paribas PayU Express
 • Płacę z Orange
 • PayU Express Orange
 • Karta kredytowa
 • Przelew bankowy

§4

Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji poprzez wysłanie e-maila na adres: finanse@sbp.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.  

§5 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub opóźnienia w płatnościach z przyczyn leżących po stronie operatora usługi,  firmy PayU S.A.


RODO - Polityka prywatności

RODO

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem Danych jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich z siedzibą:

00-335 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7

NIP 526-000-19-15

REGON 000775178

KRS: 0000081477

            Kontakt: redakcja@sbp.pl ; biuro@sbp.pl

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) Ad art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) Ad art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
c) Ad art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Dane osobowe nie są przetwarzane z wykorzystaniem mechanizmów automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka w zakresie prywatności i wykorzystywania plików cookies została przygotowana celem zapoznania użytkowników z zasadami gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych na stronie internetowej sbp.pl. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *sbp.pl.

 

Gromadzenie danych

Gromadzone dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowywane są tylko zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wszystkie zbierane informacje są anonimowe.

 

Co to są cookies?

Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi złożonymi z liter lub cyfr, zapisywanymi na dysku komputera w momencie odwiedzania stron internetowych. Cookies pozwalają stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika. Cookie nie identyfikuje danych osobowych użytkownika, a także nie ma żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookie są używane, aby poznać zainteresowania użytkowników i pamiętać ich preferencje, jeśli ponownie odwiedzą tę witrynę.

 

Zarządzanie plikami cookies

Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki cookies. Użytkownik może ograniczyć możliwość używania plików cookie z witryny sbp.pl (lub innej dowolnej witryny), zablokować je lub usunąć. W tym celu trzeba użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, należy więc zapoznać się z menu pomocy konkretnej przeglądarki (lub instrukcją obsługi telefonu komórkowego) i odpowiednio zmienić ustawienia plików cookie.

Więcej ogólnych informacji o plikach cookie i sposobie zarządzania tymi plikami znajduje się w witrynie allaboutcookies.org

 

Wykorzystywanie cookies na stronach sbp.pl

Poniższa analiza przedstawia pliki cookie, które mogą być zapisywane w komputerze użytkownika podczas odwiedzania witryny sbp.pl.

Serwis sbp.pl wykorzystuje jeden sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania zabezpieczenia zastosowanego w formularzu rejestracji adresu email. Cel i zawartość pliku jest następujący:

Nazwa cookie Cel zapisania
PHPSESSID

Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie. Jest niezbędny do sprawdzenie czy odwiedzający nie jest automatycznym skrytpem wypełniającym formularz.

 

Cookies Google Analytics

Analityczne pliki cookies wykorzystywane są w celu oceny statystyk wejść na stronę internetową. Pozwalają ocenić, jakie są upodobania i oceny użytkowników, a także umożliwiają wprowadzanie zmian i ulepszeń strony internetowej pod kątem użytkownika.

 

Nazwa cookie Cel zapisania
_utma Cookie używane przez Google Analytics, w celu identyfikacji unikalnego użytkownika.
_utmb Cookie generowane przez Google Analytics w celu określania długości wizyty; tworzone podczas rozpoczynania wizyty.
_utmc Cookie generowane przez Google Analytics w celu określania długości wizyty; tworzone podczas opuszczania strony.
_utmz Cookie genrowane przez Google Analytics, przechowujące informacje o źródle wizyty (wyszukiwarka, słowa kluczowe, link).

 

Google Analytics posługuje się pięcioma cookies: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, oraz _utmv (ostatnie nie używane w portalu sbp.pl). 

Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics, witryna sbp.pl zamieszcza w komputerze użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach. W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Dodatkowe informacje: Polityka ochrony prywatności Google Analytics 

 

Pliki cookie innych firm

Użytkownik odwiedzający stronę witryny sbp.pl zawierającą zagnieżdżone materiały (np. z serwisu YouTube, Twitter, Facebook) może otrzymać pliki cookie z tych serwisów. Nie mamy kontroli nad ustawieniami takich plików cookie. Proszę pamiętać, że każda strona posiada swoją własną politykę prywatności i politykę plików "cookies", które określają zasady przetwarzania i dostępu do informacji przekazanych przez użytkownika. Rekomendujemy odwiedzenie witryn odpowiednich firm i zapoznanie się z informacjami dotyczącymi plików cookie i sposobu zarządzania nimi, gdyż serwis sbp.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

Polityka ochrony prywatności serwisu Facebook http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Polityka ochrony prywatności serwisu YouTube http://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Polityka ochrony prywatności serwisu Twitter https://twitter.com/privacy

 

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do ww. polityki.

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP