Kronika SBP

Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2007-2012

SŁOWO OD WYDAWCY

Oddajemy do rąk Czytelników „Kronikę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2007-2012” opracowaną przez Andrzeja Jopkiewicza. Jest to kolejna znacząca publikacja w dorobku Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dokumentująca różnorodną działalność SBP. Książka ta stanowi kontynuację „Kroniki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-2007”, przygotowanej przez nieżyjącego już Andrzeja Kempę, która została opublikowana w Wydawnictwie SBP w 2007 r.

Publikacja obejmuje sześcioletni okres działalności Stowarzyszenia. Był to bardzo znaczący czas dla naszej organizacji i całego bibliotekarstwa polskiego. Opracowana została Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 – dokument wytyczający cele na najbliższe kilkanaście lat. Zorganizowane we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego warsztaty umożliwiły członkom SBP przeprowadzenie pełnej analizy SWOT. Nazwaliśmy mocne i słabe strony naszej organizacji , szanse i zagrożenia, co pozwoliło nam określić misję i wizję Stowarzyszenia oraz zdefiniować cele strategiczne działalności SBP, które konsekwentnie realizujemy. Wszystkie nasze inicjatywy koncentrują się na działaniach na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowaniu tożsamości zawodu bibliotekarza, integracji środowiska, kreowaniu pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza w społeczeństwie.

Jestem przekonana, że Kronika zostanie przyjęta z dużym zainteresowaniem nie tylko przez członków Stowarzyszenia, ale także przez wszystkich bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej.

Autorowi i wszystkim osobom, które przyczyniły się do opracowania i opublikowania Kroniki składam gorące podziękowania.

Elżbieta Stefańczyk

  • Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2007-2012

Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-2007

SŁOWO OD WYDAWCY

Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-2007, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Kempy to kolejna znacząca publikacja w dorobku Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dokumentująca bardzo bogatą historię, działalność i funkcjonowanie SBP.

Publikacja ta dostarcza obszernej wiedzy o przeszłości, bogatej i różnorodnej informacji o współczesności i dniu dzisiejszym, o drodze SBP na przestrzeni 90 lat działalności.
Bogata i wielostronna działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich była dokumentowana w czasopismach fachowych, w sprawozdaniach Zarządu Głównego i Zarządów Okręgów, Oddziałów i Kół. W minionych latach powstało wiele cennych opracowań i bibliografii odnoszących się do działalności organizacji m. in. prace Jana Baumgarta Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w latach 1917-1967.

Działalność społeczno-organizacyjna, w: Bibliotekarstwo. Biblioteki. Bibliotekarze, Warszawa 1983, s. 13-88; 70 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-1987. Materiały do bibliografii opracowane przez Władysława Henzla i Kazimierza Zielińskiego, Warszawa 1987; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w piśmiennictwie i archiwach. Materiały do bibliografii, opracowane przez Władysław Henzla i Izabelę Kowalską, Warszawa 1997. Wśród prac dokumentujących działalność SBP znajduje się przegląd wydarzeń organizacji autorstwa Juliusza Wasilewskiego Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1917-1987. Fakty, wydarzenia, iluzje, opublikowany na łamach ,,Poradnika Bibliotekarza” 1986, nr 3; 1988, nr 1-2.

Ideę przygotowania i opublikowania Kroniki SBP zawdzięczamy pracy i osobistemu zaangażowaniu Andrzeja Kempy, który pod koniec lat 90-tych XX wieku podjął się tego kronikarskiego zadania, zakończonego publikacją w 2001 r. w Wydawnictwie SBP Kroniki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-2000 r. Następnie kontynuował prace nad działalnością SBP w latach 2001-8 2005, uwieńczone wydaniem w 2006 r. Suplementu do Kroniki SBP 2001-2005. W roku jubileuszowym – 90 lecia działalności SBP oddajemy do rąk Czytelników nowe wydanie Kroniki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-2007 również autorstwa Andrzeja Kempy. Ukazuje ona bogatą i wielostronną działalność SBP na przestrzeni minionych 90 lat funkcjonowania Stowarzyszenia. Wyrażam nadzieję, że Kronika będzie przyjęta z ogromnym zainteresowaniem i satysfakcją nie tylko przez członków Stowarzyszenia, ale także przez wszystkich bibliotekarzy. Kronika ukazuje bowiem bogatą, ale często trudną drogę, którą przeszło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ciągu tych minionych 90 lat. Zarejestrowane są w niej fakty i wydarzenia, przypomniane sylwetki osób, którzy swoją działalność społeczną łączyli i utożsamiali z pracą w wielu bibliotekach. Kronika uzmysławia nam niemały i cenny dorobek naszych poprzedników, ale także daje nadzieję na dalsze lata działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na rzecz środowiska bibliotekarskiego. Składam podziękowania i gratulacje wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i wydania Kroniki. Szczególne podziękowania i gratulacje składam Andrzejowi Kempie za trud, zaangażowanie oraz ogromną pracę nad Kroniką.

Elżbieta Stefańczyk

  • Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-2007

 

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP