Polecamy

XIV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych i VII Ogólnopolska Konferencja Fonotek - relacja

Data dodania: 12.12.2017

XIV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych i VII Ogólnopolska Konferencja Fonotek - relacja

W dniach 20-22 listopada 2017 roku w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych „Muzyczne skarby bibliotek – proweniencja, problematyka, promocja” i VII Ogólnopolska Konferencja Fonotek „Archiwizacja – ratunek dla zabytków fonograficznych”. Konferencja została zorganizowana przez Bibliotekę Główną Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Sekcję Bibliotek Muzycznych SBP – Polską Grupę Narodową IAML oraz Sekcję Fonotek SBP.

W konferencji wzięło udział 56 delegatów reprezentujących 36 instytucji, m.in. Bibliotekę Narodową, biblioteki uniwersytetów i akademii muzycznych, oddziały muzyczne bibliotek uniwersyteckich i bibliotek publicznych, biblioteki ośrodków muzykologicznych, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Instytut Muzyki i Tańca, Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny, Archiwum Polskiego Radia, Archiwum Telewizji Polskiej, Bibliotekę Gdańską PAN, Instytut Sztuki PAN oraz Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Wśród uczestników byli bibliotekarze muzyczni, muzykolodzy, badacze źródeł muzycznych i fonograficznych, oraz specjaliści z zakresu archiwistyki nagrań.

Uroczystość otwarcia Konferencji prowadziła Magdalena Wiącek, p.o. Dyrektora Biblioteki Głównej AM we Wrocławiu, która przywitała zaproszonych gości, prelegentów oraz uczestników Konferencji. Oficjalnego otwarcia obrad dokonał Prorektor ds. Artystycznych i Naukowych prof. dr hab. Piotr Zaleski. Przewodnicząca Zarządu Okręgu Dolnośląskiego SBP Rozalia Pogórska odczytała list, który do uczestników Konferencji skierowała Przewodnicząca SBP Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. Zebranych powitali również: dr Katarzyna Janczewska-Sołomko – Przewodnicząca Sekcji Fonotek SBP oraz Stanisław Hrabia – Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP i Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji IAML. Odczytano także listy od Prezesa Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków prof. zw. dr. hab. Ryszarda Cieśli. Ważnym momentem uroczystości było wręczenie Honorowej Odznaki SBP; otrzymała ją Agnieszka Gołębiowska, Sekretarz Sekcji Fonotek.


Fot. 1. Wystąpienie Prorektora ds. Artystycznych i Naukowych AM we Wrocławiu prof. dr. hab. Piotra Zaleskiego.

Program Konferencji obejmował sesje tematyczne poświęcone zagadnieniom specyficznym dla każdej Sekcji. Sesje Sekcji Biblioteki Muzycznych, zatytułowane „Muzyczne skarby bibliotek – proweniencja, problematyka, promocja”, zawierały 11 referatów i 2 komunikaty. Zagadnienie proweniencji przedstawiono m.in. w kontekście życia muzycznego Ząbkowic Śląskich oraz prezentując wybrane archiwa muzyczne i spuścizny kompozytorskie. Problematyka opracowania zbiorów podjęta została w oparciu o kolekcję muzyki teatralnej i filmowej w Archiwum Kompozytorów Polskich BUW oraz zbiór fotografii ze zbiorów Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej Akademii Muzycznej w Katowicach.

Innym prezentowanym zagadnieniem była promocja muzykaliów poprzez prezentowanie ich w atrakcyjnej i nowoczesnej formie. Podjęto też tematykę organizacji praktyk bibliotecznych dla studentów muzykologii oraz znaczenia tych działań dla kształtowania pozytywnego wizerunku bibliotekarza muzycznego i pozyskiwania młodych adeptów zawodu. W dyskusji podkreślano, że praca nad kolekcjami muzycznymi może stać się pełną pasji przygodą badawczą. W tym kontekście warto zaznaczyć, że w sesjach poświęconych rękopisom muzycznym Włodzimierza Ormickiego (AM Wrocław) i Feliksa Rybickiego (AM Gdańsk) brały udział Córki kompozytorów – Pani Julia Ormicka-Gajda oraz Pani Barbara Rybicka-Kalabińska.


Fot. 2. Sesja Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP.

We wtorek 21 listopada odbyła się sesja fonograficzna, stanowiąca VII Ogólnopolską Konferencję Fonotek. Jej hasło przewodnie „Archiwizacja – ratunek dla zabytków fonograficznych” nawiązywało do pierwszoplanowego celu Sekcji Fonotek, polegającego na uruchomieniu programu konserwacji nagrań historycznych. Prelegenci reprezentujący 11 instytucji przedstawili 6 referatów i 7 komunikatów. Ich tematyka dotykała zagadnień związanych z historią fonografii i jej rolą w edukacji, digitalizacją zbiorów dźwiękowych i modelem dla opracowań bibliograficznych. Zostały zaprezentowane trzy cenne kolekcje nagrań i historycznych urządzeń odtwarzających. Maria Wróblewska z Zarządu Sekcji Fonotek SBP podsumowała dotychczasowe prace nad projektem „Badania fonografii polskiej od 1878 r. do czasów współczesnych”, realizowanym w ramach grantu MNiSW.


Fot. 3. Sesja Sekcji Fonotek SBP.

Konferencję uświetnił koncert zatytułowany „Oblicza Muzyki Europy”, zawierający utwory z okresu od XVII do XX wieku, w wykonaniu pedagogów Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Koncert zorganizowała i prowadziła Kierownik Katedry Kameralistyki prof. dr hab. Grażyna Bożek-Wota. Innym muzycznym akcentem było wykonanie przez Chór Uczestników Konferencji piosenki skomponowanej specjalnie na tę okazję przez wrocławskiego kompozytora związanego z Akademią Muzyczną we Wrocławiu, Tomasza Kulikowskiego do tekstu Koleżanki z Biblioteki AM we Wrocławiu Anny Katy, akompaniującej chórowi przy fortepianie. Konferencji towarzyszyła również wystawa „Karol Lipiński – kompozytor i wirtuoz skrzypiec, patron Akademii Muzycznej we Wrocławiu”.

Wrocławska Konferencja była okazją do podsumowania pracy Sekcji Bibliotek Muzycznych i Sekcji Fonotek SBP za lata 2013-2017. Podczas Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego przedstawiono sprawozdania z działalności obu Sekcji, dyskutowano nad planami na kolejną kadencję oraz dokonano wyboru nowych Zarządów na lata 2017-2021.

Organizowane co cztery lata wspólne Konferencje obu Sekcji są już tradycją, stając się ważną platformą wymiany myśli i doświadczeń, oraz przyczyniając się do promowania idei współpracy bibliotekarzy muzycznych. Są one odpowiedzią na potrzebę integracji i podtrzymywania bezpośrednich kontaktów całego środowiska związanego ze zbiorami muzycznymi.

Zarządy obu Sekcji wyrażają podziękowanie Władzom Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za zaproszenie oraz życzliwe przyjęcie uczestników Konferencji. Serdecznie dziękujemy Pracownikom Biblioteki Głównej oraz Biura Promocji Uczelni za organizację wydarzenia. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Koleżanki Magdaleny Wiącek za wielki osobisty wkład w przygotowanie Konferencji, dbałość o najdrobniejsze organizacyjne szczegóły, a zwłaszcza za stworzenie serdecznej, przyjacielskiej atmosfery.


Fot. 4. Uczestnicy Konferencji.

Zobacz również:

nad. Agnieszka Gołębiowska i Stanisław Hrabia
fot. Wiktor Rzeżuchowski


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP