Wstąp do SBP

Członkiem zwyczajnym SBP może zostać:

 • bibliotekarz lub pracownik informacji naukowej,
 • pracownik naukowy instytucji zajmującej się problemami bibliotekarstwa i informacji naukowej,
 • student i inna osoba związana zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej,
 • cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej, spełniający warunki, o których mowa powyżej.

Emeryci i renciści zachowują prawa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Zapisy do SBP przyjmowane są w Kołach SBP na podstawie pisemnej deklaracji kandydata

Informacja o kołach SBP dostępna jest w zarządach okręgów SBP

Mapa struktur SBP

Formularz deklaracji


Prawa członka SBP:

 • czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych dalszymi postanowieniami statutu,
 • zgłaszanie wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności Stowarzyszenia,
 • uczestnictwo w zebraniach i konferencjach naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • korzystanie z poradnictwa, szkolenia, instruktażu oraz z innych świadczeń Stowarzyszenia, jeśli to możliwe na warunkach preferencyjnych i ulgowych,
 • ma prawo do legitymacji i Stowarzyszenia i noszenia odznaki organizacyjnej.

Obowiązki członka SBP:

 • przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
 • aktywny udział w realizacji celów Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,
 • wywiązywanie się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków,
 • regularne opłacanie składek członkowskich – Uchwała Nr 6/2002 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie składek członkowskich,
 • przestrzeganie norm i zasad etyki zawodowej - Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji naukowej.

Członkostwo w SBP ustaje na skutek:

 • dobrowolnego, zgłoszonego właściwemu zarządowi koła wystąpienia ze Stowarzyszenia,
 • skreślenia przez właściwy zarząd koła na skutek nie opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku,
 • wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.


Osoby ubiegające się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia mogą zostać członkami zwyczajnymi nie wcześniej niż po upływie roku od daty ustania bądź pozbawienia członkostwa.

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP