Polecamy

Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za lata 1983-2009

Data dodania: 06.10.2010

Za rok 2009:

W kategorii „prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym”:

Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa / Jacek Tomaszczyk. - Katowice : Studio NOA ; Uniwersytet Śląski, 2009.- 213 s.

Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji / Hanna Batorowska. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2009. – 544 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka)

W kategorii „prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym”:

Współczesne księgozbiory polskie za granicą: 1. Polskie i polonijne księgozbiory instytucji / Barbara Bieńkowska, Elżbieta Maruszak, Jacek Puchalski, Agata Bastrzyk. - Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2009.- 740 s., il. + CD-ROM. – (Poza Krajem).

Za rok 2008:

w kategorii  „prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym”:

Druki XVI wieku w zbiorach biblioteki katedralnej we Lwowie / Jolanta Gwioździk, Edward Różycki. – Warszawa : Wydawnictwo DIG, 2008, 252s.

w kategorii  „prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym”:

Nowe formy komunikacji społecznej w europejskiej przestrzeni edukacyjnej / Monika Krakowska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. – 183 s. – (Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej ; 16)

Za rok 2007:

Źródła do historii bibliotek w Polsce w latach 1918-1948. Studium bibliologiczne / Jacek Puchalski . - Warszawa: Wydaw. SBP 2007, 333 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 90)

Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie / Janusz Tondel . - Toruń: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydaw. Bernardinum w Pelplinie 2007, 619 s.

Statystyka w bibliotece i jej otoczeniu / Jerzy Maj . - Warszawa: Wydaw. SBP, 2007, 191 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 89)

Za rok 2006:

Prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym:

Z uśmiechem przez wszystkie granice : recepcja wydawnicza przekładów polskiej książki dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1989 / Bogumiła Staniów.– Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.– 339 s. – (Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2803)

Prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym:
Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. Ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945-1947 / Ryszard Nowicki.– Poznań 2006. – 305 s.

Podręczniki akademickie:
Informacja naukowa : rozwój – metody – organizacja / pod redakcją Zbigniewa Żmigrodzkiego oraz Wiesława Babika i Diany Pietruch-Reizes ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.  – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2006. - 318 s. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka)

Za rok 2005:

W kategorii prac o charakterze teoretyczno-metodologicznym:
Książka na przestrzeni dziejów / Barbara Bieńkowska ; przy współpracy Elżbiety Maruszak.- Warszawa : CEBID, 2005

W kategorii prac o charakterze dokumentacyjno-źródłowym:
Dzieła Jana Pawła II : bibliografia publikacji wydanych poza Polską / Anna Wolnik ; Instytut Bibliograficzny.- Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2005

W kategorii prac o charakterze praktyczno-wdrożeniowym:
Jakość usług bibliotecznych : badanie metodą SERVQUAL / Maria Wanda Sidor. – Warszawa : Wydaw. SBP, 2005. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 73)

Za rok 2004:

W kategorii prac teoretyczno-metodologicznych:
Kultura organizacyjna w bibliotekach : nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką / Elżbieta Barbara Zybert. – Warszawa : Wydaw. SBP, 2004. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 69)

W kategorii prac dokumentacyjno-źródłowych:
Prasa Księstwa Warszawskiego / Kazimierz Ossowski ; Instytut Książki i Czytelnictwa. –Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2004. – (Z Dziejów Kultury Czytelniczej w Polsce ; 16)

W kategorii prac praktyczno-wdrożeniowych:
Metadane : sposób na uporządkowanie Internetu / Marek Nahotko. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. – (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej ; Z. 6 [8])

Za rok 2003:

za pracę o charakterze dokumentacyjno-źródłowym

Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 : wybór dokumentów źródłowych / wybór i opracowanie Andrzej Mężyński ; współpraca Hanna Łaskarzewska ; Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. - Warszawa : Wydawnictwo LTW, 2003. - 540 s.

Za rok 2002:

W grupie prac o charakterze teoretyczno-metodologicznym

1. Bibliografia w Polsce 1945-1996 : naukoznawcza analiza dyscypliny / Marta Skalska-Zlat. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - 401 s.

2. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych / oprac. Bożenna Bojar ; [współpraca: Wiesław Babik, Jarosław Bojar, Zina Jarmoszuk, Hanna Popowska, Jadwiga Sadowska, Barbara Sosińska-Kalata, Barbara Wereszczyńska-Cisło, Jadwiga Woźniak]. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2002. - 364 s.

W kategorii prac dokumentacyjno-źródłowych:

1. Dyskopedia poloników do 1918 roku / Katarzyna Janczewska-Sołomko. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2002. - 3 t. (1794 s.)

W kategorii prac praktyczno-wdrożeniowych:

1. Praca : mikrotezaurus / oprac. Ewa Chmielewska-Gorczyca. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2002. - 226 s.

1a. Prawo : mikrotezaurus / oprac. Ewa Chmielewska-Gorczyca. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2002. - 116 s.

1b. Prawo karne : mikrotezaurus / oprac. Ewa Chmielewska-Gorczyca. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2002. - 108 s.

1c. Rolnictwo : mikrotezaurus / oprac. Ewa Chmielewska Gorczyca. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2002. - 206 s.

Za rok 2001:

W grupie prac o charakterze teoretyczno-metodologicznym

Komisja nie zgłosiła publikacji do nagrody w tej grupie.

W grupie prac o charakterze dokumentacyjno-źródłowym

Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990. T. 1-2 / pod red. Stefanii Skwirowskiej ; [oprac. materiału Stefania Skwirowska i Joanna Podurgiel ; przy współpr. Wojciecha Jankowernego i in.]. Warszawa : BN, 2001.

W grupie prac o charakterze praktyczno-wdrożeniowym

Adaptacja formatu USMARC do polskich zasad katalogowania : opis bibliograficzny i zasady wyboru haseł / oprac. Maria Janowska. Warszawa : BN, 2001.

Za lata 1996-2000:

W grupie prac o charakterze teoretyczno-metodologicznym

Modele organizacji wiedzy w systemach wyszukiwania informacji o dokumentach / Barbara Sosińska-Kalata. - Warszawa : Wydaw. SBP, 1999. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 33)

Studium zastosowania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej / Ewa Głowacka. - Toruń : Wydaw. UMK, 2000

W grupie prac o charakterze dokumentacyjno-źródłowym

Bibliografia czasopism warszawskich 1579-1981. T. 1-3. / oprac. Konrad Zawadzki ; przy współudz. Zofii Brulińskiej [ i in.] ; Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. Warszawa : BP BG, 1994-2001.
Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej : informator / red. nauk. Barbara Bieńkowska ; oprac. Urszula Paszkiewicz, Hanna Łaskarzewska, Janusz Szymański, Stanisław Waligórski ; Ministerstwo Kultury i Sztuki. Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą. - Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 1998. (Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria B, Wspólne Dziedzictwo)

Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegewart : Bibliographie 1900-1998. T. 1-4.[Stosunki polsko-niemieckie w historii i teraźniejszości. Bibliografia] / red. Andreas Lawaty, Wiesław Mincer przy współpr. Anny Domańskiej [i in.]. Wiesbaden : Harassovitz Verlag, 2000.

Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej. T. 1-3. / Urszula Paszkiewicz ; Ministerstwo Kultury i Sztuki. Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą. Warszawa : "DiG", 1996-2000. (Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria B, Wspólne Dziedzictwo)

W grupie prac o charakterze praktyczno-wdrożeniowym

Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T. 1-2. / Jadwiga Andrzejewska. Warszawa : Wydaw. SBP, 1996. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 16/17)

Format USMARC rekordu bibliograficznego dla książki / Maria Lenartowicz, Anna Paluszkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2000. (Formaty, Kartoteki ; 7)

Za rok 1995:

Bogumił Karkowski za pracę:

Dzieje bibliotek Joachima Lelewela : studium bibliologiczne. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego

Barbara Górska i Wiesław Tyszkowski za pracę:

Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. T.1-8, Polonica wieku XVII. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991-1996

Za rok 1994:

Jerzy Ratajewski za pracę:

Wybrane problemy metodologiczne informologii nauki (informacji naukowej). - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1415)

Krystyna Bednarska-Ruszajowa za pracę:

Das polnische Buchwessen : bibliographische EinfA±hrung. - Frankufrt am Main ; Berlin : P. Lang. - (Arbeiten und Bibliographien zum Buch- und Bibliothekswesen ; Bd 11)

Za rok 1992:

Wojciech Tomaszewski za pracę:

Warszawskie edytorstwo muzyczne w latach 1772-1865. - Warszawa : Biblioteka Narodowa. - (Z Dziejów Kultury Czytelniczej w Polsce ; 5)

Za rok 1991:

Jan Ożóg za pracę:

Katalog poloników XVI w. Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 838)

Za rok 1989:

Janina Trzcińska i Ewa Stępniakowa za pracę:

Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. - Stan na dzień 30 czerwca 1986 r. - Warszawa : Biblioteka Narodowa

Władysław Chojnacki i Wojciech Chojnacki za pracę;

Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce = Bibliography of underground publications in Poland: 13 XII 1981 - VI 1986 / Józefa Kamińska [pseud. zbior.]. - Paris : Editions Spotkania, cop. 1988

Alodia Kawecka-Gryczowa za pracę:

Biblioteka ostatniego Jagiellona : pomnik kultury renesansowej. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Za rok 1988:

Danuta Kamolowa i Krystyna Muszyńska za pracę:

Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce : [przewodnik]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa

Za rok 1987:

Barbara Stefaniak za pracę:

Studium bibliometryczne piśmiennictwa z zakresu informacji naukowej : (1977-1984). - Warszawa : Centrum IINTE. - (Prace IINTE ; 64)

Zbigniew Żmigrodzki za pracę:

Racjonalizacja pracy bibliotecznej

Za rok 1985:

Henryk Sawoniak za pracę:

Międzynarodowa bibliografia bibliografii z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych 1945-1987. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Za rok 1984:

Maria Lenartowicz za pracę:

Przepisy katalogowania książek. Cz. 1, Opis bibliograficzny. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Za rok 1983:

Zofia Gaca-Dąbrowska za pracę:

Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej : zarys problemów organizacyjnych i badawczych. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego. - (Acta Universitatis Wratislviensis. Bibliotekoznawstwo ; 12)


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP