Polecamy

Nagroda Młodych SBP na przestrzeni lat

Data dodania: 25.08.2011

Nagroda Młodych SBP na przestrzeni lat

Lata akademickie 2008/09 i 2009/10

Na konkurs wpłynęło 11 najlepszych prac magisterskich z Instytutów kształcących bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Finaliści reprezentowali ośrodki akademickie z Krakowa, Łodzi, Kielc, Torunia i Wrocławia. Zwyciężczynią tej edycji Konkursu została mgr Anna Kalińska z Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę p.t. Informacja biznesowa w Internecie w świetle analiz stron WWW bibliotek szkół wyższych o kierunku ekonomicznym. Promotor – prof. Jadwiga Sadowska.

Wyróżnienie specjalne: mgr Aneta Ostrowska z UMK: Analiza informatyczna czasopisma elektronicznego Open Access na przykładzie Biuletynu EBIB. Promotor – prof. Ewa Głowacka. Wyróżnienia otrzymali:

 • mgr Maria Honkisz z Krakowa (UJ)
 • mgr Oliwia Szotkowska z Krakowa (UJ)
 • mgr Krzysztof Wasiucionek z Wrocławia (UWr).

Praca mgr Anny Kalińskiej została wydrukowana, a wyróżnione prace Jury rekomenduje do wykorzystania redakcjom czasopism SBP. Ponadto wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają wartościowe książki.

Lata akademickie 2006/07 i 2007/08

Na konkurs nadesłano 9 prac. Po lekturze nadesłanych prac, zapoznaniu się z opiniami promotorów i dyrektorów Instytutów z ww. uczelni oraz przeprowadzeniu dyskusji Jury postanowiło przyznać Nagrodę Annie Wałek za pracę Biblioteki cyfrowe na platformie oLibra w Polsce w latach 2002-2007. Promotor – prof. Jadwiga Sadowska z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przyznać wyróżnienia:

 • Katarzynie Radziej za pracę Ochrona i konserwacja zbiorów specjalnych w polskich bibliotekach jako problem badawczy i działalność praktyczna. Analiza piśmiennictwa polskiego z lat 1986-2006. Promotor – prof. Anna Migoniowa
 • Jadwidze M. Zielińskiej za prace KsięgozbiórWłodzimierza Puchalskiego w Muzeum Niepołomickim. Promotor – dr hab. Andrzej Linert.
 • Agnieszce Górskiej za pracę Księgozbiór Antoniego Ojrzyńskiego w zbiorach Centralnej Biblioteki Górskiej w Krakowie. Promotor – dr hab. Andrzej Linert
 • Magdalenie Nawrockiej za pracę W kręgu kultury i inspiracji bibliologicznych i bibliotekoznawczych Jana Muszkowskiego. Promotor – prof. Anna Migoniowa.
 • Annie Durskiej za pracę Książka elektroniczna dla niewidomych. Promotor – prof. Jadwiga Sadowska.

Wyróżnienie specjalne dla Agnieszki Fluda-Krokus za pracę Castris &Astris y lezusowi…-analiza edytorsko literacka kazania pogrzebowego wygłoszonego w dniu 22 marca 1684 na pogrzebie Władysława Lubrańca Dambrowskiego. Porównanie dwóch wydań z drukarni Mikołaja Schedla 91684 i 1688) ze zbirów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Praca wąsko specjalistyczna ale znakomita, wykraczająca poza zakres pracy magisterskiej o wysokiej wartości naukowej i znakomitym warsztacie. Jury rekomenduje te pracę do specjalistycznego fachowego czasopisma.

Lata akademickie 2004/05 i 2005/06

Na konkurs nadesłano 10 prac. Jury postanowiło przyznać I Nagrodę Annie Dura za pracę Emigracyjny księgozbiór Lidii i Adama Ciołkoszów w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie. Promotor – dr hab. Andrzej Linert UJ I nagroda w konkursie oznacza uzyskania miana „NAGROD MŁODYCH SBP” oraz to, że będzie opublikowana w Wydawnictwie SBP.

Przyznać II Nagrodę za pracę Elektroniczne serwisy informacyjne typu pytanie-odpowiedź. Nowy wymiar usług informacyjnych. Autorka Kinga Gabryś. Promotor prof. UJ dr hab. Wanda Pindlowa z UJ.

Przyznać dwa wyróżnienia:

 • Dorocie Wierzbickiej za pracę Rycerski Zakon Bibliofilski z Kapitułą Orderu Białego Kruka (1930-2005) na tle informacji o bibliofilstwie w Internecie. Promotor – prof. UJ dr hab. Maria Kocójowa.
 • Magdalenie Cyrklaff za prace Biblioteki szkół wyższych wobec użytkowników niepełnosprawnych. Promotor – prof. Bronisława Woźniczka-Paruzel UMK Toruń.

Lata akademickie 2002/03 i 2003/04

Na konkurs wpłynęło 9 prac. Jury Przyznało I Nagrodę Annie Zielak, absolwentce Uniwersytetu Łódzkiego za pracę pt. Niepełnosprawni w świecie Internetu Promotor – prof. Woźniczka-Paruzel UMK Toruń. II Nagrodę Agacie Sieńczyk za pracę pt. Stowarzyszenie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych w kraju i za granicą . Promotor prof. Bogumiła Staniów U Wr. III Nagrodę Józef Winogrodzki za pracę Automatyzacja statystyki bibliotecznej. Gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych. Promotor – prof. Barbara Sosińska-Kalata UW. Nagrodą jest publikacja w EBIB-ie.

Jury doceniło wartość i znaczenie pracy Anny Augustyniak pt. Międzynarodowa Federacja Informacji i Dokumentacji. Zarys monograficzny. Promotor – prof. Barbara Stefaniak UŚ. Jest to najszersza w języku polskim analiza dotycząca działalności FID. Podobnie oceniała tę pracę redakcja „Przeglądu Bibliotecznego” i umieściła ją w nr 1/ 2 - 2004 r. co jest formą wyróżnienia dla młodego naukowca.

Jury rekomenduje redakcjom „Poradnika Bibliotekarza” i „Bibliotekarza” opublikowanie fragmentów prac:

 • p. Ewy Kurasińskiej-Smus - Książka i czytelnictwo w życiu młodzieży niedostosowanej społecznie. Od terapii do eksperymentu (Uniwersytet Łódzki).
 • p. Sylwii Siemaszko - Bajkoterapia i jej zastosowanie: od bajki klasycznej do terapeutycznej (UMK Toruń).

Jury wyraża serdeczne podziękowanie uczelniom które nadesłały prace na konkurs i promotorom tych prac. Jury wyraża nadzieję na liczny udział Uczelni w następnej edycji konkursu „Nagroda Młodych SBP”.

Lata akademickie 1999/02

Dnia 19 grudnia 2002 r. obradowało jury konkursu "Nagroda Młodych SBP" na najlepszą pracę magisterską z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej zrealizowaną w latach akademickich 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002. Na konkurs wpłynęło 20 prac magisterskich i 1 praca licencjacka (ogółem z 7 uniwersytetów).

Jury postanowiło przyznać I Nagrodę Kamili Janiszewskiej za pracę Elektroniczne dostarczanie dokumentów jako nowy kierunek współczesnego bibliotekarstwa, Promotor - prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki UŚ. II Nagrodę Ewie Raczyńskiej za pracę Dysleksja - książka - dziecko Promotor - prof. Elżbieta Barbara Zybert UW. III Nagrodę Marcinowi Czubarze za pracę Książka i biblioteka w życiu i działalności Józefa Piłsudskiego 1867-1935. Promotor - dr hab. Alina Fitowaj UJ.

Wyróżnienie Dorocie Chmielarz za pracę Działalność Pracowni Konserwacji Zabytków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w zakresie ochrony zbiorów specjalnych. Promotor - prof. dr hab. Anna Aleksiewicz UWr. 

Zgodnie z regulaminem konkursu I nagroda - to publikacja pracy w Wydawnictwie SBP (w 2003 r.). Laureaci II i III nagrody otrzymają roczną prenumeratę "Bibliotekarza" i zestaw książek Wydawnictwa SBP. Ponadto, ze względu na aktualność i społeczną przydatność podjętego tematu, jury zdecydowało na opublikowanie w bibliotekarskich czasopismach fragmentów nagrodzonej pracy Ewy Raczyńskiej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe wydanie książki Marii Dembowskiej Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców.

Lata akademickie 1997/98 oraz 1998/99

I Nagrodę Młodych SBP - Markowi Stepowiczowi za pracę pt. Cechy formalne czasopism internetowych w odniesieniu do analogicznych publikacji drukowanych. Promotor - dr Aleksander Radwański na UWr. II Nagrodę Beacie Noske za pracę pt. Rola książki i biblioteki w procesie rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim na przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo im. Janusza Korczaka w Szerzawach k. Mogilna. Promotor - prof. Elżbieta Barbara Zybert UW. III Nagrodę Sylwii Pietrzak za pracę pt. Literatura drugiego obiegu 1976-1989 w opracowaniach bibliograficznych. Promotor - Zbigniew Żmigrodzki UŚ.

Na konkurs wpłynęło 6 prac. Zgodnie z regulaminem pierwszą nagrodą jest publikacja nagrodzonej pracy w Wydawnictwie SBP. Pozostałe dwie prace zostaną (częściowo) opublikowane w czasopismach SBP.

Rok akademicki 1994/95
I Nagrodę Sylwii Błaszczyk za pracę pt. Ocena trwałości papieru w książkach polskich z lat 1920-1939. Promotor - prof. Bronisław Zyska U Ś. II Nagrodę Katarzynie Wasiak za pracę pt. Ogólnokrajowe standardy bibliotekarstwa szkolnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, wydane po roku 1945. Promotor - prof. Marcin DrzewieckiUW.

Zespołowe wyróżnienia dla:

 • Alicji Puciłowskiej za pracę pt.: Katalog bazowy powieści historycznych dla zautomatyzowanego programu biblioteczno-wyszukiwawczego Biblio Matik
 • Krystyny Reszczyńskiej za pracę pt. Katalog bazowy powieści podróżniczo-przygodowych dla zautomatyzowanego programu biblioteczno-wyszukiwawczego Biblio Matik
 • Jolanty Tanajewskiej-Równiak za pracę pt. Katalog bazowy powieści obyczajowych dla zautomatyzowanego programu biblioteczno-wyszukiwawczego Biblio Matik.

Wyżej wymienione prace zostały napisane pod kierunkiem dr Korduli Szczechury z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Pod adresem władz SBP jury postulowało potrzebę kontynuacji konkursu w latach następnych w cyklu dwuletnim.

oprac. J. Nowicki


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP